Maai
間合

Maai je pojam od dva karatktera koji bi se moga prevesti kao “prostorna harmonija”

U borenju osnovni zahtev je uspostaviti “maai” tako da postignemo povoljan položaj za nas i nepovoljan za protivnika

Ma – označava povezanost između prostorne i vremenske distance, problematika distance se ne može razmatrati kao isključivo pitanje prostora ili isključivo pitanje vremena. (termin maai ipak koristimo kada mislimo na prostornu distancu)

U borenju je važno poznavati “efekktivnu distancu” to jest razmak između nas i protivnika gde možemo izvesti tehniku a istovremeno ostati bezbedan u odnosu na protivnikove akcije imajući u vidu: brzinu, sposobnosti i namere protivnika.

Problematika maai u životnim situacijama obuhvata 3 aspekta:

  • Aktuelna distanca među protivnicima.
  • Sopstvena efekivna distanca (najbolja distanca za izvođenje tehnike).
  • Protivnikova distanca (procena protivnikovih sposobnosti, nejegove efektivne distance sa koje može da nas ugrozi).

Postojanje tog spornog tla koji deli dva boraca pozivajući se  na “Umeće ratovanja” od Sun Tsu-a, označeno je kao “zona smrti”,  to je rastojanje  na kojem jedan od boraca može uspešno napasti u bilo kojem trenutku. Dobar borac točno zna gdje je ta tačka za njega, a bolji borac ne samo da zna gdje je ta tačka za njega, nego zna i gde je to za njegovog protivnika

Sun Tsu to  isto kaže i za strategiju:  vojskovođa koji zna, ne samo svoju vlastitu strategiju, nego i strategiju neprijatelja, uvek će ga nadjačati.

Stvaranje – traženje efektivne distance, stvaranje prave mere „ma“ u odnusu na vreme i prostor označava se ma-zumori
Propuštanja prilike za napad kada je prikladna distanca naziva se „ma-hazure“.
Namerno izbegavanje i sklanjanja sa protivničke napadačke distance naziva se „ma-hazushi“.

Stanje aktulne distance među protivnicima:

Chika-ma,    Issoku-no-ma
To je prebliska distanca – kraća od efektivne. Sa te distance se lako može udarcem dosegnuti protivnik, ali isto važi i za protivničke udarce te stoga ovakvu distancu ne smatramo povoljnom .

Issoku-itto-no-ma
To je efektivna distanca – adekvatna  distanca sa koje možemo izvesti svoju napadačku tehniku a pri tom imati punu kontrolu nad protivnikom u smislu pariranja njegovim ofanzivnim tehnikama i namerama .  To je distanca koja omogučava da se jednim korakom napred u napadu dosegne protivnik, isto tako izvođenjem jednog koraka unazad moguće je izbegavanje protinikovog napada. To je osnovna prostorna distanca u kojoj se najviše zadržavamo u toku borbe.

Tou-ma
To je distanca koja je veća nego issoku-ittou-no-ma. To je prevelika distanca sa koje vas protivnikov udarac ne može dosegnuti, ali  u isto vreme ni vaš udarac ne može dosegnuti protivnika.