Hyoshi
ritam, tempo, tajming

 

Hyoshi: je koncept po kome su ritam i tajming zastupljeni u svakom aspektu života.
U borbi, Vi motrate najpre proceniti protivnikov ritam-tajming i potom izvesti svoju tehniku sa ritmom-tajmingom koji vaš protivnik nikako ne očekuje. Taj neočekivani ritam i tajming su rezultat vašeg redovnog treninga koji postaje spontan.”  (iz Go Rin No Sho-a od Musašija)

Jedinstvo suprotnosti:  Kyo 虚 – Jitsu 実

Kyo – nespremnost : Stanje slabosti protivnika, prilka da se efikasno izvede tehnika .
Jitsu – spremnost : Suprotno stanje od Kyo stanja

Borilački princip je da protivnika navodimo na Kyo stanje i da prepoznamo kada je došao u Kyo stanje, jer je to jedino kada naša tehnika može da se delotvorno primeni.  Princip Kyo – Jitsu  je nerazdvojno vezano za pitanje Tajminga a time i za pitanje Ma-ai

Mentalni Kyo

Nestabilne emocije
Ki ili mentalna energija/snaga je poljuljana.
Pažnje je vezana za pojedinačnu tačku ili oblekt.

Fizički Kyo

Protivik je izgubio ravnotežu
Između dva pokreta (technike ili pomeranje tela.)

 

Postoje tri tipa tajminga:

A. Kake Waza (uhvatiti protivnika nespremnog, pre nego je nameri  napasti)

Izvođenje napada u trenutku prepoznavanja da je protivnik u Kyo stanju. pri čemu protivnik nije jasno namerio niti započeo napad

To je trenutak kada mu je um nepomičan, kada se dvoumi, neodlučan, kolebljiv, ili je iznenađen-  on je u mentalnom kyo stanju.

Kyo se takođe događa i kada protivnik neuspešno završi svoj napad i iscrpi strateške ciljeve

B. Oji Waza (odgovor na protivnikov napad)

Otkrivanje kyo-a u toku protivnikovog napada i izvođenje kontra tehnike.

 

1. Preuzimanje inicjative  Sen (先 )  

Rano kontriranje koje uključuje hvatanje protivnika u stanju kyo-a u započinjanju njegovog napada i primena kontra tehnike zbog čega protivnik neće moći završiti napad. (ranije smo koristili pojam Deai)

a. Kake-no-sen (pre fizičkog pokreta)

Izvođenje kontra tehnike na samom startu kada protivnik mentalno počinje napad, u samom trenutaku njegove odluke, a pre nego je započeo fizički deo pokreta. Kyo se događa jer mu je pažnja preplavljena njegovom namerom za napad ali ne i na odbranu

b. Tai-no-sen (na početku fizičkkog pokreta)

Izvođenje kontra tehnike kad je otkriven kyo u trenutku kada protivnik započinje fizički pokret pri čemu je previše usmeren na svoju tehniku. Ta prenaglašena usmerenosta na svoju tehniku čini ga ranjivim za odbranu. (recimo: ogromna želja da se udari jako može dovesti do pojave “back muosn” pokreta kod napadača)

2. Go-no-Sen (završetak protivnikove napadačke tehnike)

Izvođenje kontraudarca o toku ili kraju izršenja protivnikovog inicijalnog napadam. Napadačka tehnika protivnika neće biti zaustavljena – doći do kraja, ali neće dosegnuti ili će promašiti cilj.

Mi-kiri – u zadnjem momentu,  to je procena trenutka za izvođenje kontraudarca. Procena protivnikovih mentalnih i fizičkih disbalansa i stanja.

Kontraudarac ide između dve napadačke tehnike tako što se uzmicanjem ili blokiranjm izbegne opasnost prethodne tehnike napada a pre vremena nego započne sledeća napadačka tehnika.Treba eksploatisati Kyo koji se događa kada je protivnik stekao utisak da je uspeo sa napadačkom tehnikom.

a. Amashi Waza (mrvice)

To je regovati na napad uzmicanjem vodeći protivnika u ranjivu poziciju. Malo uzmicanje da se izbegne napadačka tehnika. “Pojesti tehniku” Kretanje tela za izbegavanje i ulazak liči na “talas” koji uzmiče i vraća se u ritmu napadačke tehnike. Pokter blokiranja je nenaglašen jer bi u suprotnom mogao uticati da napadač ne uđe u Kyo nego skrati napad i ukloni šansu za naš kontraudarac. Kontarudarac treba da završi neposredno iza ili za vreme trajanja napadačke tehnike

b. Uke Waza (blokiranje)

Otklanjanje napadačke tehnike blokom. Blok i kontarudarac treba da završi u okviru vremena trajanja napadačke tehnike ( Ovo je jedino moguće ako na protivnički dugi napad, odgovaramo blokom i kontranapadom koji kratko traju -bez zamaha “back mousn”).

c. Kawashi waza – (Eskvirajuća tehnika) podvesti pod a. ili b.

Kretanjem se sklonimo srednju liniju sa linije napadačke tehnike uz istovremeno izvođenje kontranapadčke tehnike. Svakao protivnika treba ostaviti u dojumu da je uspeo u napadu ali.. u trenu uspeha …

C. Shikake Waza (Tehnike nameštanja – fintiranje)

Ove akcije imaju za svrhu da dovedu protivnika u Kyo stanje, time ga dovodeći u slabiju i veoma otvorenu poziciju za napad.

Preporučljiva je proaktivna strategija orjentisana na izazivanje i stvaranje Kyo stanja kod protivnika

Musashi o konceptu tajminga i strategije govori rečima : “komadant upravlja svojim vojnicima, a strateg mora naučiti da upravlja svojim protivnikom”. Naravno, da je od velike vrednosti znati kada dolazi napad i vrlo je vredno kontrolisati gde će biti cilj napada.

Postoje tri osnovna tipa:

1.) Sosai Waza (“Pozivne” tehnike)

Fintiranje – prouzrokuju da se otvori protivnik započinjanjem tehnike i na tako očekivanu akciju koristeći Sen ili Go-No-Sen inicjator izvede završni udarac.

Ovde se koristi kratki trenutak u kome za protivnika njedan drugi odgovor više nije moguće. Drugim rečima, protivnik je naveden da uradi “najbolju” a ipak pogrešnu akciju, i mora se udariti pre nego što se može predomisliti

Inicijator započne ulazak iz manje više statične pozicje, startujući sa velike – sigurne distance, približavajući se i eventualno ulazeći na “efektivnu distancu”. Inicijator ima predmost jer očekuje napadačku akciju čim dođe na efektivnu distancu. Tada napad mora biti izvden bez oklevanja ili dvoumljenja. Musaši o načinu izvođenja završnog udarca za ove prilike kaže: “Ichi byo shi” ili – u jednom dahu , ” Borac nora da prepozna prliku i pređe polje” .

2.) Kuzushi -Waza (kolaps -rušenje)

Narušavanje protivničkovog fizičkog ili mentalnog balansa stvara se Kyo, što treba da prati završni napad za todome waza.

3.) Renzoku-Kogeki-Waza (kontinuirane napadačke tehnike)

Započinjući kontinuiran napad uzrokuje da protivnik koji koristi blokirajuće tehnike dođe i u Kyo stanje za završni napad. Kontinuiranost tehnika treba da dovede protivnikau situaciju da nema mesta za kontarnapad. Onda kada bilo njegovo držanje ili njegov duh dođu u dizbalans, Kyo – otvaranje će se pojaviti

* Verujem da će ove redove čitati ozbiljni sledbenici budo-a sa saznanjima i stavovima o ovoj temi dužan sam uneti razjašnjenje oko korišćene terminologije koju je uveo Sensei Nishiyama. Dakle naša terminologija je različita od često korišćene u budo veštinam i radi orjentacije navest ću tu ekvivalentnu terminologiju:
“go no sen”  je reakcija na inicijativu,
“sen no sen”  je istovremen sa inicijativom,
“sen-sen no sen”  je preventivni napad.

 Sen no Sen:  Uvek je akcija tela u startu odgovora na napad
 Go No Sen:  Kratak kontakt  napadne i blokirajuće ruke  istovremeno pražnjenje blok udarca i kontra udarca
 Amaši waza:  Minimalno uzmicanje trupom kao da on svojim napadom sabija oprugu Koja ga udari ,
 Šikake vaza:  Pozivanje telom pa kontra

Hyoshi 08/03/2013