ITKF TAKMIČARSKA PRAVILA

TRADICIONALNOG KARATEA

1. OPŠTA PRAVILA

Član 1

Svrha pravila

1. Međunarodna Federacija Tradicionalnog Karatea (ITKF) postavlja ova pravila za svrhu međunarodnog takmičenja. Ova pravila biće zvanična na svim takmičenjima u organizaciji ITKF i pod njenom tehničkom kontrolom.

2. Na nacionalnom nivou, proces selekcije za učesnike IKTF Takmičenja biće baziran na IKTF pravilima.

Član 2

Definicija Tradicionalnog Karatea i takmičenje u Tradicionalnom Karateu

Tradicionalni Karate je veština samoodbrane koja je ponikla u Japanu kao jedna od Budo veština (borilačke veštine). Zasnovano je na veštini borbe bez oružja, koje je nastavilo da se razvija hiljadama godina.

Tradicionalni Karate se fokusira na razvitak ljudskog karaktera do takvog nivoa kada se, naposletku, pobeda nad protivnikom postiže bez nasilja.

Tehnički, Tradicionalni Karate je sačinjen od: (1) “Todome-waza” (završni udarac) tehnika gde jedan udarac uništava protivnikovu ofanzivnu snagu koristeći Tsuki, Uchi, Ate, ili Keri (udarac nogom), itd.; (2) Defanzivnih tehnika koje izbegavaju protivnikov napad koristeći Uke (blokiranje) ili Tai-sabaki (pokret tela), itd.; (3) Tehnika podrške koje se izvršavaju koristeći Todome-waza, ili defanzivnih tehnika kao što je narušavanje ravnoteže, itd. i; (4) Mentalnih i fizičkih principa za pravilno izvršavanje tehnika tradicionalnog karatea u primeni.

Član 3

Izjava neutralnosti

Takmičenje u Tradicionalnom Karateu mora biti nediskriminatorno i neutralno, bez veštačkog favorizovanja ili diskriminacije protivnika. Hendikepi bilo kog tipa ne mogu biti načinjeni na takmičaru (osim u specijalnim slučajevima koji uključuju hendikepirane takmičare).

Član 4

Tehničke odluke

1. Sudije u ringu imaju nadležnost odlučivanja u mečevima koje vode. Primenjujući ITKF pravila takmičenja, odluke sudija u ringu su konačne.

Nakon što sudije u ringu dodele poen ili rezultat, ne može biti pregleda video-trake ili filma u svrhu promene odluke.

2. U situaciji kada sudije u ringu nisu u mogućnosti da načine odluku ili u slučaju kontraverzi takmičenja tehničke prirode, odluka žirija biće konačna. Ipak, službeno lice koje je učestvovalo u odluci može biti na usluzi žirija koji je procenjuje.

Glavni sudija, pomoćnici glavnog sudije i Kan-sa (Kontrolor) će pomoći žiriju u takmičenju.

Glavna osoba u žiriju je glavni sudija. Svaki član ima jednak glas. U slučaju izjednačenog glasanja, glavna osoba pravi finalnu odluku.

Član 5

Medicinske odluke

1. Medicinski Komitet Turnira će načiniti sve finalne odluke koje se tiču medicinskih stvari tokom takmičenja. Medicinski Komitet Turnira je sačinjen od ITKF medicinskih sudija koje obezbeđuje ITKF Medicinska Komisija.

2. Medicinski Komitet turnira će odrediti člana Komiteta koji će zatim služiti kao Medicinski Sudija tokom turnira i delovati prema ITKF takmičenju i medicinskim pravilima.

3. Odluke Medicinskog Sudije biće bazirane prema ITKF Medicinskim Pravilima i izveštaju Turnirskog Doktora. Medicinski Sudija će proceniti procenat funkcionalnog oštećenja ili pogoršanje stanja takmičara u vremenu kada se kontakt ili pretpostavljeni kontakt dogodi. Ipak, Medicinski Sudija određen odgovarajućem borilištu će prisustvovati dijagnozi i tretmanu ukazanom od strane turnirskog doktora. Turnirski Doktor, koji je odabran od strane odgovarajućeg Organizacijskog Komiteta Turnira, neće imati prava odlučivanja koja se tiču prosuđivanja medicinskih stvari tokom takmičenja.

4. Kada je takmičarev nastup u meču zaustavljen od strane Medicinskih Sudija (doktorski prekid), taj sportista ne može nastaviti takmičenje na turniru dok ne pristigne odobrenje od strane odgovarajućeg Medicinskog Komiteta Turnira (Medicinsko Odobrenje). Za izuzetke, vidi Kumite pravilo Član 1-9-B.

Član 6

Turnirske Sudije

1. Kvalifikacija Turnirskih Sudija

Turnirske Sudije biće odabrane od strane Tehničkog Komiteta odgovarajućeg Kontrolnog Tela Turnira među ITKF Kvalifikovanim Sudijama.

Odgovarajuće kvalifikacije za sudiju svake kategorije takmičenja su, kako sledi:

Kumite – Kumite Sudija

Kata – Kata Sudija

Fuku-go (Kumite) – Kumite Sudija

Fuku-go (Ki-tei) – Kata Sudija

En-bu – Kata Sudija

 

2. Postavljanje sudijskog rasporeda

Glavni Sudija, Pomoćnik(ci) Glavnog Sudije, i Kan-sa rasporedi biće određeni od strane Tehničkog Komiteta odgovarajućeg Kontrolnog Tela Turnira između sudija koji imaju i Kumite i Kata kvalifikacije suđenja.

3. Postavka sudija u borilištu

Šef Sudija će odrediti postavku sudija u borilištu. Sudije u borilištu će služiti samo u onim raspoređivanjima koja su usaglašena sa njihovim odgovarajućim sudskim klasifikacijama.

4. Metod odlučivanja

Turnirske Sudije će suditi mečeve u skladu sa ITKF pravilima takmičenja i ITKF zakonima.

5. Prava i dužnosti Šefa Sudija

A. Šef Sudija će imati dužnost da istraži i proceni prostor za
takmičenje, opremu i bezbednost objekta.

B. Pre starta takmičenja, Šef Sudija će biti odgovoran za postavku
svakog sudije u borilištu.

C. Šef Sudija će imati dužnost supervizora postupaka i odgovornosti na
borilištu sudija u borilištu. Pored toga, Šef Sudija će nadgledati rad
Pomoćnika Zapisničara Borilišta kroz Kan-sa. U slučaju Kate, Ki-
tei, i En-bua, dužnosti u borilištu se nadgledaju od strane Shu-
shina (glavnog sudije u borilištu).

D. Šef sudija će biti vodeća ličnost u žiriju. Vodeća ličnost će glasati
samo u slučaju izjednačenja glasova.

E. Šef sudija će imati odgovornost beleženja i izveštavanja rezultata
turnira kontrolnom telu turnira čim se turnir okonča.

6. Pomoćnik(ci) Šefa Sudija će pomoći i podržavati rad Šefa Sudija. U slučaju kada Šef Sudija nije u stanju da izvršava dužnost službe, Pomoćnik Šefa Sudija će preuzeti prava i dužnosti Šefa Sudija. U slučaju kada ima više od jednog pomoćnika Šefa Sudija, Zamenik Šefa sudija biće određen u sledećem redu: prvo, postavka načinjena od strane šefa sudija; drugo, od strane samih pomoćnika šefa sudija među sobom; ili treće, od strane tehničkog komiteta kontrolnog tela turnira.

Član 7

Takmičarski prostor

U dodatku na postavljanje takmičarskog prostora prema dijagramima svake kategorije, takmičarski prostor mora uključiti sedišta sledećih službenih lica:

1. Šef sudija

Pozicija koja obezbeđuje potpuni pregled takmičarskog(ih) prostora i laku komunikaciju sa takmičarskim prostorom(ima).

2. Sudije

Obično iza pomoćnika zapisničara borilišta.

3. Predsedavajući medicinskog komiteta

Pozicija koja obezbeđuje najbolju komunikaciju sa takmičarskim prostorom.

4. Medicinski sudija i turnirski doktor

Sedišta odmah do pomoćnika zapisničara borilišta.

5. Takmičari

Pozicija koja omogućava najlakši pristup takmičarskom prostoru.

Član 8

Takmičarske kategorije

1. Kumite (Sparing)

A. Muškarci individualno

B. Žene individualno

C. Muškarci timski

2. Kata (Forme)

A. Muškarci individualno

B. Žene individualno

C. Muškarci sinhro (3 muškarca)

D. Žene sinhro (3 žene)

3. En-bu (Kompozicija)

A. Muškarci

B. Mešovito (muškarac i žena)

4. Fuku-go (Kombinovano)

A. Muškarci

B. Žene

Član 9

Učestvovanje takmičara

1. Učestvovanje takmičara biće podložno ITKF zakonu. Od svakog kontrolnog tela turnira biće traženo da primeni proceduru za službenu registraciju u takmičenju. Samo ispravno registrovanim sportistima biće dozvoljeno da učestvuju u takmičenju.

 

2. Takmičari će imati jedan minut da se pojave u takmičarskom prostoru nakon što su im imena objavljena. Nejavljanje u tom vremenskom periodu rezultovaće gubitkom kvalifikacije učestvovanja.

 

3. Individualni medicinski zapisnici

 

A. Tokom takmičenja svi takmičari moraju imati “Individualni
medicinski zapisnik” određen od strane medicinskog komiteta i
obezbeđen od strane organizacijskog komiteta turnira koji moraju
uručiti beležniku borilišta pre takmičenja.

 

B. Medicinske Sudije moraju proveriti individualni Medicinski
zapisnik da bi videli da li zapisnik ima doktorski prekid.

 

C. Medicinske sudije moraju dokumentovati sve doktorske prekide,
povrede, bolesti i slučaje pobede kao rezultat protivnikovog Han-
sokua kontaktom.

 

4. Takmičarima ili Trenerima neće biti dozvoljeno da protestuju zbog bilo kojih tehničkih i/ili medicinskih odluka.

Član 10

Diskvalifikacija takmičara

Po odluci sudija u borilištu, takmičar može primiti Shii-kaku (diskvalifikaciju) iz celokupnog takmičenja zbog jedne od sledećih stvari:

 

1. Smišljeno i namerno kršenje pravila odgovarjuće takmičarske kategorije;

 

2. Preterana agitacija ili emotivnost koja sprečava bezbedan nastavak meča;

 

3. Primanje Han-sokua (prekršaja) dvaput u toku takmičenja u istoj takmičarskoj kategoriji;

 

4. Kada takmičar primi Mu-no (nesposobnost za nastavak takmičenja), to pokazuje da takmičar nema dovoljno sposobnosti da demonstrira tehniku tradicionalnog karatea po ITKF kumite pravilima.

 

 

 

Član 11

Trener

 

1. Trener mora imati ITKF sertifikovanu trenersku kvalifikaciju i mora biti službeno registrovan u odgovarajućem kontrolnom telu turnira pod procedurama postavljenim od strane tog tela.

 

2. Trener i njegovi sportisti moraju ostati zajedno u određenom delu van takmičarskog prostora.

 

3. Treneru će biti zabranjeno podučavanje, bilo verbalno ili kroz signale, kada je sportista ušao u takmičarski prostor.

 

4. Treneru će biti zabranjeno pokušavanje uticaja na sudije bilo verbalno ili kroz neki drugi postupak u toku odigravanja meča.

 

5. Trener otkriven u kršenju gore pomenutih pravila biće diskvalifikovan sa turnira i istog trenutka izbačen iz takmičarskog prostora.

Član 12

Kršenje pravila nakon takmičenja

1. Ako je, nakon takmičarskog meča, otkriveno kršenje pravila i potvrđeno od strane žirija, odluka o takmičenju će biti poništena i svi zapisi o takmičenju će biti korigovani. Ako se kršenje dogodi tokom takmičarskog meča, vreme trajanja takmičenja se neće promeniti ili produžiti.

 

2. U slučaju takmičara koji poremeti ceremoniju dodela nagrada, sve nagrade garantovane tom individualcu ili timu će biti izbrisane iz zapisa u toj kategoriji (samo za taj određeni događaj) od strane Žirija turnira.

 

3. U slučaju kada se iskrsne pitanje ili postoji nedoumica koja nije pokrivena ITKF takmičarskim pravilima, odluka Žirija biće konačna.

 

Član 13

Zapisi

 

1. Sledeća službena lica imaju pravo i dužnost da potvrde zapise i ukoliko je potrebno, naprave korekcije u zapisima:

a) Kumite (uključujući Kumite u Fuku-gou) … Kan-sa.

 

b) Kata (Kitei u Fuku-gou i En-bu) … Shu-shin.

 

Šef Sudija može imenovati jednog ili više Supervizora Zapisa između kvalifikovanih Sudija da pomognu Kan-si ili Shu-shinu u verifikaciji podataka.

 

2. Službeni Zapis zahteva potpis odgovornih Sudija koji su zadati u #1 gore.

 

 

 

Član 14

Razno

 

 

Bilo kakve promene ili amandmani ITKF Takmičarskih Pravila biće omogućeni samo u slučaju dvotrećinske većine Tehničkog Komiteta i odobrenja ITKF Odbora Direktora.

II KUMITE PRAVILA

Član 1

Opšta pravila

1. Kumite (sparing) takmičenje

 

Kumite takmičenje se sastoji od meča između dve osobe koje sparinguju bez kontakta. Pobednik je odlučen kada se tehnika izvede po principu Todome-waza (završnog udarca) koji kombinuje korektnu pravovremenost, Ma-ai (efektivni domašaj), i određenu ciljnu zonu. Ako nije pomoću Todome-waze, pobednik je odlučen većim brojem poena primljenim za delotvorne tehnike i za kazne protivnika.

 

Kumite Takmičenje je podeljeno u sledeće kategorije:

 

a) Muškarci indivdualno

b) Žene individualno

c) Muškarci timski (3 osobe)

 

2. Takmičarski prostor

 

A. Takmičarski prostor imaće ravnu površinu koja apsorbuje pad sa
preduzetim neophodnim merama za bezbedan tok meča i prevenciju
od bilo kakve opasnosti.

 

B. Veličina takmičarskog prostora će biti osam kvadratnih metara
mereno od spoljnih graničnih linija. Pored toga, postojaće
vangranični bezbednosni prostor. Ovaj bezbednosni prostor mora
obezbediti istu ravnu površinu i sigurnosne zahteve takmičarske
oblasti.

 

C. Dve paralelne linije, svaka dugačka jedan metar, biće iscrtane sa
obe strane centralne tačke takmičarske oblasti. Ove linije će biti na
odstojanju od 1.5 metra od centralne tačke. Linije će biti pod
pravim uglom u odnosu na liniju gde Shu-shin stoji na početku
meča. Te dve paralelne linije će biti početne linije takmičara.

 

D. Postavka Sudija u Borilištu, Kan-se (Arbitratora) i Pomoćnika
Zapisničara Borilišta moraju biti u skladu sa Dodatkom I.

E. Takmičarski prostor mora biti dobro provetren sa preporučenom
temperaturom prostorije u procenjenom rangu od 15OC do 24OC uz
vlažnost vazduha od 40% do 80% i osvetljenjem takmičarskog
prostora od minimum 400 luksa, brzine vetra od 0 do 1.5 m-sec.

 

F. Takmičarski prostor mora biti slobodan od nepotrebnog opterećenja
i ometanja takmičenja. Ovo uključuje ali se ne ograničava na
takve smetnje kao što je preterano osvetljenje za video ili filmsko
snimanje tokom takmičenja.

 

Napomena:

Dijagram takmičarskog prostora se nalazi u Dodatku I

 

3. Definicija ipona (punog poena) i waza-arija (polovine poena)

 

A. Ipon je definisan kao pun poen koji se dodeljuje za izvršenje
tehnike Todomea (završnog udarca) sa korektnom pravovreme-
nošću i korektnog Ma-aija (efektivne distance) na vitalnu tačku na
telu gde bi protivnikov ofanzivni napad bio potpuno neutralizovan.

 

(1) Todome tehnika se odnosi na sledeće:

 

(a) Delotvorno, trenutno korišćenje tehnike – usmerena potpuna snaga tela uz brzinu za maksimalni udarac (Kime).

 

(b) Stabilnost tela tokom izvršenja tehnike da se izdrži potres udarca tamo gde je potpuno izvršenje tehnike, uključujući snažan stav (ravnoteža).

 

(c) Zadržavanje mentalnog i fizičkog ekvilibrijuma odmah nakon izvršenja tehnike (Zan-shin).

 

(2) Korektna pravovremenost se odnosi na izvršenje tehnike kada je u prilici u tačno tom trenu kada su protivnikovi mentalni i fizički nivoi u neskladu ili u Kyou (nestali) da se iskoristi ta trenutna slabost pokrenuvši simultanu napadačku akciju.

 

(a) Mentalni nivo (Kyo)

– Ekstremna emocionalna nestabilnost kao strah, bes, nestrpljivost ili uspavanost.

– Ekstremni gubitak volje, vitalnosti i odlučnosti za borbu.

 

– Ekstremni gubitak predviđanja koji rezultuje poremećenom ili
posustalom pažnjom.

 

(b) Fizički nivo (Kyo)

 

– Gubitak fizičke ravnoteže

 

– Vremenski period na samom početku ili u toku izvršenja tehnike.

 

– Praznina između tehnika ili pauza u kontinuitetu tehnike.

 

Napomena:

U slučaju Kerija (udarca nogom), koji ne primi odgovarajući blok,
za tehniku se smatra da ima korektnu pravovremenost.

 

(3) Korektni Ma-ai se odnosi na dovoljnu poziciju neophodnu za najdelotvornije korišćenje i korektan ugao za udar tehnike u ciljni predeo. Pozicija mora biti takva da tehnika nije produžena već na ispravnoj udaljenosti da bi se zadao Todome. Udaljenost treba da bude takva da pravilna dodirna oblast tehnike načini potpun i efikasan udar u cilj. Zahtevi za udaljenost u vreme udara su kako sledi:

 

Jyo-dan (oblast lica) = Oko 5 centimetara ili manje. Osim za Keri koji dozvoljava 10 cm ili manje.

 

Chu-dan (oblast stomaka) = Oko 3 centimetra ili manje. Osim Kerija koji dozvoljava 5 cm ili manje.

 

Zahtevi za ugao su oko 80 do 100 stepeni.

 

B. Waza-ari je definisan kao izvršenje delotvorne tehnike kojoj ne uspeva da
dostigne kriterijum za ipon kako sledi:

 

(1) Potpuna snaga tela je pomalo slaba;

(2) U fokusiranom vremenu, bilo stav ili impuls tela, ili oba su
neznatno van;

(3) Zadržavanje mentalnog i fizičkog ekvilibrijuma odmah nakon izvršenja tehnike je pomalo uzdrmano;

(4) Pravovremenost je neznatno poremećena;

(5) Distanca je pomalo poremećena, npr. previše blizu za delotvorno korišćenje tehnike.

 

Napomena:

Ako nema distance, npr. ne stiže do mete, onda nema ni Ipona ni
Waza-arija.

 

C. Nebodovane tehnike

 

Poen neće biti dodeljen u sledećim situacijama čak i kada je tehnika delotvorna:

 

(1) Kada protivnik započne napad, tehnika mora biti pokrivena, blokirana, ili izbegnuta. Ako to nije slučaj, tehnika kontranapada se ne poentira i podložna je kazni Mu-shi (ignoriše tehniku). Izuzetak: Keri tehnika koja joristi “Sen” (prerana pravovremenost inicira protivnikov potez) protiv protivnikove ručne tehnike i Keri takmičar ima superioran domašaj;

 

(2) Izvršena tehnika kreće se u jednom pravcu, dok se telo povlači ili razvdaja u suprotnom pravcu (Nige);

 

(3) Tehnika je izvršena nakon što je protivnik uhvaćen (Tsuka-mi). Uzajamno hvatanje i izvršenje tehnike je prihvatljivo;

 

(4) Tehnika koja se nastavlja nije izvršena u odmah i kontinuitetu u slučaju gde se protivnik ili oklizne ili pada ili je pao zbog prethodne tehnike.

 

D. Tehnika i poeni

 

(1) Ručne tehnike “zadnje noge” i bočne ručne tehnike “zadnje noge” mogu biti Ipon ili Waza-ari. Ovo se odnosi na početni poziciju tehnike.

 

(2) Ručne tehnike “prednje noge” i bočne ručne tehnike “prednje noge” su samo Waza-ari.

 

U slučaju stava, gde su obe noge paralelne (distanca između je u okviru dužine stopala), pravilo “prednje noge” se primenjuje.

 

E. Podizanje nivoa poena

 

U sledećim slučajevima, podizanje nivoa može stupiti tamo gde potvrđena Waza-ari tehnika može biti podignuta na nivo Ipona i tamo gde je tehnika koja nije dostigla nivo Waza-arija podignuta na nivo Waza-arija.

 

(1) Kada izvršenje tehnike ne pobudi nikakvu reakciju od strane
protivnika potpuno nepripremljenog mentalnog nivoa:

 

(2) Kada izvršenje tehnike ne pobudi napadačke ili odbrambene akcije od strane protivnika potpuno nepripremljenog mentalnog nivoa;

 

F. Kvalifikovane Bodovane Tehnike i delovi tela koji su korišćeni

 

(1) Tehnike

 

(a) Tsuki

 

(i) Osnovna snaga:

Snažna i brza akcija tela (rotacija, pomeranje, podizanje, spuštanje, vibracija, skupljanje i širenje tela itd.) koristeći pod kao osnovu. Ova sila je produžena kroz linije ruku.

 

(i) Kretanje ruke:

Kretanje ruke je generisano iz maksimalne brzine kretanja tela. Rotacija zgloba ramena praćena produžetkom zgloba lakta dalje povećava snagu tela. Ugao produžetka mora biti 45O ili više.

 

(iii) Kime

U finalnom delu udara, oba stopala moraju biti čvrsto u kontaktu sa podom praćeno snažnom, oštrom kontrakcijom duž linije tehnike tokom jednog jakog, potpuno dišućeg perioda sa pritiskom na pod i potpune kontrakcije tela sa nogama, telom i rukama.

 

 

Napomena:

Kizami-zuki (bočni udarac pesnicom “prednje noge”) je prihvatljiv samo kada je cilj Jodan.

(b) Uchi

 

(i) Osnovna snaga:

Snažna, oštra akcija tela (rotacija, pomeranje, podizanje, spuštanje, vibracija, istezanje tela, skupljanje itd. koristeći pod kao osnovu. Ova sila je prenešena kroz strane ruke.

 

(ii) Pokret ruke:

Pokret ruke je generisan iz maksimalne brzine kretnje tela. Rotacija zgloba ramena je praćena pregibom zgloba lakta koji povećava snagu tela. Ugao pregiba lakta mora biti 45O ili više.

 

(iii) Kime:

U finalnom momentu udara, oba stopala moraju biti čvrsto u kontaktu sa podom. U momentu pregiba lakta, moraju biti snažne, oštre kontrakcije duž linije tehnike tokom perioda snažnog, kompletnog izdisaja uz pritisak na pod i potpune kontrakcije tela sa nogom, telom i rukom. U slučaju Ura-ken-uchija (zadnjeg udarca pesnicom), tehnika je prihvatljiva takođe ako je stav snažno oslonjen na jednom stopalu gde samo peta drugog stopala nije u punom kontaktu.

 

Napomene:

Uchi se prepoznaje kao poen samo kada je zadat u Jyo-dan, i Chu-dan nije prihvatljiv.

 

(c) Ate

(hiji-ate)

 

(i) Osnovna snaga:

Snažna, brza akcija tela (rotacija, pomeranje, podizanje, ili spuštanje) koristeći pod kao osnovu. Ova sila je produžena kroz lakat.

(ii) Pokret ruke:

Pokret ruke je generisan iz maksimalne brzine zgloba ramena koji dalje povećava snagu tela. Ugao rotacije zgloba ramena mora biti 45O ili više.

 

(iii) Kime (Udar)

U finalnom momentu udara, oba stopala moraju biti u kontaktu sa podom praćeno snažnom, oštrom kontrakcijom duž linije tehnike tokom jednog snažnog, kompletnog perioda disanja sa pritiskom na pod i potpunom kontrakcijom tela sa nogama, telom i rukama.

 

(Hiza-ate)

 

(i) Osnovna snaga:

Snažna, brza akcija tela (pendulum ili rotacija) koristeći pod kao osnovu. Ova sila se pojačava kroz zglob kolena.

 

(ii) Pokret noge:

Povećana snaga tela je generisana pokretom zgloba kuka. Ugao rotacije kolena mora biti 90O ili više.

 

(iii) Kime (udar):

U finalnom momentu udara, noga oslonca mora biti čvrsto oslonjena na pod praćeno snažnom, oštrom kontrakcijom tela duž linije tehnike tokom jednog perioda snažnog, kompletnog disanja uz pritisak na pod i potpunom kontrakcijom sa nogom i telom.

 

(d) Keri

 

(ke-age)

 

(i) Osnovna snaga:

Snažan pokret tela (pendulum ili rotacija) koristeći pod kao osnovu. Ova sila je pojačana kroz stranu linije noge.

 

 

(ii) Pokret noge:

Pokret noge je generisan iz maksimalne brzine kretnje tela i rotacije zglova kuka i akcije pregiba kolena koji povećava snagu tela. Ugao akcije pregiba kolena mora biti 90O ili više.

 

(iii) Kime (udar):

U finalnom momentu udara stopalo oslonca mora biti čvrsto na podu. Potpuna sila tela je primenjena sa oštrim trzajem praveći veoma kratko vreme kontakta sa pojačanom snagom udara. Ugao pregiba kolena i akcije trzaja treba da bude 90O ili više. Takođe, potpuna akcija bi trebalo da bude postignuta u jednom kompletnom dahu.

 

Napomena:

Leteći udarac nogom se prepoznaje kao poen, samo ako je Keri zadat tokom uspona, a ne silaska.

 

(Ke-komi)

 

(i) Osnovna snaga:

Snažna akcija tela (pendulum) koristeći pod kao osnovu. Ova sila je pojačana koristeći pravu probadajuću liniju noge.

 

(ii) Pokret noge:

Pokret noge je generisan iz maksimalne brzine kretnje tela i rotacije zgloba kuka i probadajuće kretnje kolena koja povećava snagu tela. Ugao pojačanja kolenom mora biti 90O ili više.

 

(iii) Kime

U finalnom momentu udara, oslanjajuće stopalo mora biti čvrsto prionuto za pod praćeno snažnom kontrakcijom tela duž linije tehnike tokom perioda jednog snažnog, potpunog izdisaja sa pritiskom na pod i potpunom kontrakcijom sa nogom i telom.

 

Na kraju kimea, nogu treba skupiti da bi se ponovo uspostavila ravnoteža. U vreme oba produženja i skupljanja noge, koleno mora biti na uglu od 90O ili više.

 

Napomena:

Udarac nogom u skoku se priznaje kao poen, ali linija Kerija mora biti u istoj liniji kao bilo podižuća linija ili silazeća linija.

 

(2) Delovi tela koji se koriste

 

Sei-ken (čelo pesnice)

Ura-ken (gornji deo pesnice)

Shu-to (ivica dlana)

Hai-to (orlovo krilo – koren kažiprsta i palca)

Enpi (lakat)

Koshi (jagodice na tabanu)

Soku-to (spoljnja ivica stopala)

En-sho (peta)

Hit-tsui (koleno)

 

G. Osiguravanje uniformnosti bodovanja

 

Sve sudije svoga turnira moraju se sastati najmanje 24 sata pre početka turnira da bi se osigurala uniformnost i konzistentnost dodeljivanja poena zasnovanih na istom standardu.

 

4. Meta

 

A. Jyo-dan

Lice od linije obrva do vrha ušiju (bez ušiju) i oko brade.

 

B. Chu-dan

Od iznad pojasa do imaginarne linije na gornjem delu grudnog koša
koja se pruža do pazuha do pazuha, i ne uključuje bokove tela.

 

Samo je u slučaju kada protivnik koji okreće “zadnji deo tela”
dozvoljeno uključivanje strana tela i zadnji deo kao mete toliko
dugo dok ove mete ne premašuju Chu-dan.

 

Napomene:

“Zadnji deo tela” je definisana kao oblast tela (na nivou Chu-dana) koja je otkrivena kada je stav ili položaj tela bar 90 stepeni okrenut od direktnog frontalnog okretanja prema protivniku (npr, gledati u lice protivniku). Ovo takođe uključuje situacije gde je zadnji deo tela otkriven kada takmičar pada na zemlju.

 

C. Zabranjene mete

(1) Oči (Napad pomoću nuki-tea (ruka-koplje)

(2) Osnova lobanje

(3) Vrat

(4) Prepone

 

5. Trajanje takmičenja

 

A. Trajanje takmičenja će biti zasnovano na “efektivnom vremenu” ne tekućem vremenu. To jest, vreme meča biće samo ono vreme kada se zaista odigrava takmičenje.

 

Efektivno vreme će početi sa Shu-shinovom objavom “Hajime” (počni) ili “Tsuzukete hajime” (počni i nastavi). Efektivno vreme će se okončati sa Shu-shinovom objavom “Yame” (stop) ili “Jyo-gai” (van granica).

 

Efektivno vreme će se takođe prekinuti kada Shu-shin označi dodeljivanje poena. Ipak, ako Shu-shin zatim indicira opoziv dodele poena, tada će se efektivno vreme odmah nastaviti sa znakom opoziva. Kada sami sportisti a ne Shu-shin zaustave meč, efektivno vreme će se nastaviti sve dok se jedan od takmičara ne vrati na svoju početnu poziciju.

 

Tehnika zadata u isto vreme sa znakom za kraj računaće se kao da je zadata u efektivno vreme. Ovo uključuje i tehniku za koju se dodeljuje poen, kaznu ili drugo kršenje pravila.

 

B. Tehnike zadate nakon signala za kraj ne smatraju se za tehnike u efektivnom vremenu i zbog toga se koriste za svrhe bodovanja ili kazni. Ovo se odnosi čak i u slučajevima kada Shu-shin ne objavi “yame” iako je signal za istek vremena objavljen.

 

C. Signal za kraj biće označen od strane osobe zadužene ze merenje vremena i sastojaće se od dva kratka oglašavanja zvona, zujalice ili gonga.

 

Trideset sekundi pre nego što će biti dat znak za kraj, signal upozorenja će biti dat od strane merioca vremena koji će se sastojati od jednog kratkog zvuka zvona, zujalice ili gonga.

 

6. Jyo-gai (van granica)

 

A. Jyo-gai se odnosi na prelazak graničnih linija terena i pravljenje kontakta sa podom bilo kog dela takmičarevog tela van terena. Ovo kršenje se događa tamo gde Shu-shin nije objavio bilo “yame” ili dodelu poena.

 

B. Tehnike zadate van prostora za meč neće biti važeće. Izuzetak je kada napadački takmičar izvrši tehniku potpuno unutar prostora terena koja zatim uzrokuje da se protivnik nađe u prilici Jyo-gai.

 

7. Kazna

 

A. Jyo-gai

 

Takmičar koji je u poziciji Jyo-gai dvaput u toku meča biće kažnjen time što će njegovom protivniku biti dodeljen waza-ari. Ako je takmičar Jyo-gai više od dva puta u toku istog individualnog meča, još jedan waza-ari će biti dodeljen.

 

Napomene:

(1) Ako oba takmičara načine jyo-gai onda će prvi takmičar koji je jyo-gai biti kažnjen, a ne drugi. Ako su oba takmičara istovremeno jyo-gai, neće biti kazne ni jednome.

 

(2) U slučaju gde je tehnika izvršena i zatim bilo koji ili oba takmičara jyo-gai pre nego što sudija označi “yame” ili dodeli poen, nijedan takmičar neće biti kažnjen sa jyo-gaijem ako je tehnika naknadno prepoznata kao poen. Ipak, ako tehnika nije bodujuća, onda će prvi takmičar koji je jyo-gai biti kažnjen.

 

(3) U slučaju gde takmičar načini delo koje može ili ne mora biti kršenje (kao udarac telom) i zatim jedan ili oba takmičara budu jyo-gai pre nego što Shu-shin objavi “yame” ili označi prekršaj, nijedan takmičar neće biti kažnjen zbog tog određenog jyo-gaija ako je taj čin naknadno objavljen kao prekršaj. Ipak, ako čin nije bio objavljen kao prekršaj, onda je prvi takmičar koji je jyo-gai neće biti kažnjen.

B. Ten-to (pad)

 

(1) U slučaju kada takmičar padne i načini kontakt sa podom nečim drugim osim rukama i nogama a bodujuća tehnika nije zadata ili primljena, Ten-to kazna će biti primenjena. Pad može biti samouzrokovan ili uzrokovan od strane protivnika.

 

Primedbe:

(a) Ako oba takmičara padnu, samo prvi koji to učini će biti kažnjen. U slučaju da obojica padnu istovremeno, nijedan takmičar neće biti kažnjen.

 

(b) U slučaju kada je tehnika izvršena i zatim jedan ili oba takmičara padnu pre nego što Shu-shin objavi “yame” ili dodeli poen, nijedan takmičar neće dobiti ten-to kaznu ako je tehnika naknadno priznata kao poen. Ipak, ako tehnika nije ostvarila poen, prvi takmičar koji padne biće kažnjen.

 

(c) U slučaju kada takmičar padne kao ralultat tehnike koja načini bili kakav fizički kontakt, Ten-to kazna neće biti primenjena protiv palog takmičara bez obzira na to da li je izvršena tehnika prekršaj.

 

(d) U slučaju kada takmičar padne i bude Jyo-gai, i Jyo-gai kazna i Ten-to kazna će biti primenjena. Ipak, kada je jedan takmičar Jyo-gai a drugi padne, tada će Ten-to kazna biti primenjena na palog takmičara a Jyo-gai kazna na takmičara koji je Jyo-gai.

 

(2) U slučaju Ten-to kazne:

 

(a) Ten-to kažnjeni takmičar se pomera nazad do centra granične linije sa obe pete na liniji u Shizen-taiju (prirodni stav raširenih nogu).

 

(b) Nekažnjeni takmičar se kreće napred da bi se okrenuo prema kažnjenom takmičaru u Shizen-tai poziciji. Obojica pružaju ruke da bi im se vrhovi prstiju dodirnuli, zatim se obojica vraćaju u Shizen-tai pozicije. Meč će se nastaviti iz ove pozicije.

 

(3) U slučaju Ten-to kaznenog meča:

 

(a) Ako se nekažnjeni takmičar ne pomeri u roku od 5 sekundi, kazna je poništena.

 

(b) Ako se kazneni meč prekine, onda je rešen. Takmičari sada nastavljaju regularni meč sa početnih pozicija u centralnom terenu.

 

(c) Ako se dogodi pad a vreme za meč istekne, i nema vremena za izvršenje kazne, tada takmičar koji nije kažnjen dobija jedan poen (1.0) nakon što su kaznu potvrdili Fuku-shini (Uglovne Sudije).

 

Tokom kaznenog meča, ako je objavljen istek vremena, kazneni meč je završen i niko ne dobija poene.

 

8. Zabranjene tehnike i postupci

 

Sledeće tehnike i postupci su zabranjeni:

 

A. Direktni napadi na delove tela osim gornjih i donjih udova gde su dozvoljene samo tehnike blokiranja i čišćenja. Tehnike čišćenja primenjene na zglob kolena i članka su strogo zabranjene (Ate);

 

B. Napadi na lice sa Nuki-teom (šaka-koplje) (Kin-shi);

 

C. Napadi na podnožje lobanje (Kin-shi);

 

D. Napadi na vrat (Kin-shi);

 

E. Napadi na prepone (Kin-shi);

 

F. Hvatanje, klinč, guranje ili sudaranje tela sa protivnikom (Tsuki-mi);

G. Opasno bacanje ili tehnike narušavanja ravnoteže (Kin-shi);

 

H. Potpuno ignorisanje protivnikove započete tehnike bez pravljenja odbrane (Mu-shi);

 

I. Nesportsko ponašanje među takmičarima kao što je verbalno vređanje, provociranje na napad ili druge slične provokacije (Fu-kei);

 

J. Hvalisanje, slavljenje ili drugo slično neprimereno ponašanje u takmičarskom prostoru (Fu-kei);

 

K. Simuliranje;

 

L. Ignorisanje, opiranje ili nepovinovanje instrukcijama Shu-shina (Chui-mushi);

 

M. Bilo kakvi prekršaji Takmičarskih Pravila ili drugi postupci koji nisu ovde pokriveni koji su u sukobu sa odvijanjem takmičenja.

 

9. Han-soku (Diskvalifikacija), Chi (Upozorenje) i Kei-koku (Interna opomena)

 

A. Kada takmičar počini zabranjen čin, dosudiće se Han-soku. Han-soku će rezultovati istovremenim takmičarevim gubitkom meča.

 

B. Manji prekršaji i situacije gde je namera kršenja pravila jasna ali prekršaj nije potpuno sproveden će rezultovati dodeli Chuija prekršiocu.

 

Han-soku će automatski nastupiti ako isti prekršilac načini još jedan prekršaj tipa Chuija tokom istog meča.

 

C. Laki prekršaji gde namera ne postoji ili je prekršaj slučajan rezultovaće dodelom Kei-kokua. Chui će automatski nastupiti ako isti prekršilac načini još jedan prekršaj tipa Kei-kokua u toku istog meča.

 

D. Standard procene sankcionisanja usled kontakta

 

Procenjeno sankcionisanje usled kontakta tokom meča biće zasnovano na sledećem:

 

Napomene:

(a) Odluke o tipu kontakta načinjene od strane Medicinskog Sudije prema IKTF Medicinskim Pravilima.

 

(b) Manji kontakti koji ne uzrokuju povrede ili potres tela neće biti kažnjeni.

 

(c) Ako kontakt nije načinjen nakon što Shu-shin objavi “Yame”, onda je Chui u slučaju manjeg kontakta a Han-soku u slučaju lakog ili težeg kontakta. Ipak, ako je kontakt greška onoga ko ga je primio ili je čista nezgoda, neće biti prekršaja.

 

E. Simuliranje

 

Ako tokom takmičenja, takmičar izgleda bolestan ili povređen, npr. kao rezultat kontakta, onda će Medicinski Sudija pregledati tog takmičara i ako nađe da isti simulira, biće objavljen Shii-kaku (diskvalifikacija).

 

F. Mu-no (nesposobnost)

 

Ako takmičari ne mogu da izvrše tehnike kako je traženo u Kumite Pravilima za Todome ili nemaju sposobnosti da izvrše odbrambene tehnike, onda će nastupiti Shii-kaku kao Mu-no.

 

10. Doktorski prekid

 

A. U slučaju kada sposobnost takmičara da nastavi meč bude oslabljena zbog povrede ili bolesti tokom meča, takmičarev meč će biti okončan Doktorskim Prekidom ako se očekuje, uz medicinske odluke, da će period nesposobnosti trajati više od pet minuta.

 

B. Takmičar koji je proglašen za pobednika dva meča putem kontumacije u toku istog turnira, kao rezultat protivnikovog kontakta i Han-sokua, biće automatski predmet Doktorskog Prekida. Takav takmičar biće smatran neprihvatljivim za Medicinsko Odobrenje i iz tog razloga ne može nastaviti dalje Kumite takmičenje na tom turniru.

Napomene:

Gorepomenuto ograničenje neće biti primenljivo u slučaju kada je Han-soku dodeljen protivniku na osnovu dva Chuija gde je samo jedan rezultat kontakta a drugi nije.

11. Ki-ken (povlačenje) tokom takmičenja

 

Bilo koji takmičar učini Ki-ken iz takmičenja automatski će izgubiti meč. U slučaju timskog meča, ako bilo koji član učini Ki-ken iz meča, čitav tim će izgubiti meč.

 

12. Trenerov protest

 

A. Takmičarev Trener će imati pravo da uloži protest preko Kan-se svog borilišta samo na osnovu toga da je u odvijanju meča bilo kršenja Takmičarskih Pravila.

 

B. Trener ne može protestovati protiv odluka sudija u borilištu ili medicinskih odluka dokle god su bazirane na Takmičarskim Pravilima.

 

C. Trenerov protest mora biti uložen pre nego što ijedan takmičar napusti teren.

 

D. U slučaju kada Trener želi da protestuje na odvijanje meča, protest mora biti uložen Kan-si svog borilišta a ne direktno Sudiji(ama ) Borilišta.

 

E. Trenerov protest mora biti uložen Kan-si pre nego što se takmičar(i) povuče sa borilišta tako da Kan-sa može uputiti Shu-shina da zadrži takmičare u takmičarskom prostoru. Kan-sa će zatim imati priliku da sasluša Trenerov protest.

 

F. Objašnjenje trenerove žalbe ne sme da traje više od pet minuta. Kada je odluka načinjena za određeni protest, ta odluka će biti konačna. Svi sledeći apeli za žalbu neće biti tolerisani. U slučaju kada Trener ne odustaje od otpora prema odluci o protestu, Kan-sa će imati ovlašćenje da izbaci tog trenera iz takmičarskog prostora.

 

13. Eliminacije

A. Sistem eliminacija

 

Kumite takmičenje biće bazirano na Sistemu Pojedinačne Eliminacije (vidi Dodatak IV). Ipak, odlukom odgovarajućeg Kontrolnog Tela Turnira, može biti zamenjen Sistemom Repasaža.

Sistem repasaža uključuje pojedinačne eliminacije koje vode u finala. Pored toga, osvajač trećeg mesta biće odlučen eliminacijama među svim preostalim izgubljenima u prvim eliminacijama. (vidi Dodatak V)

 

B. Određivanje parova

 

Određivanje parova biće zasnovano na takmičarima iz iste države i timovima sa istog kontinenta.

Po odlukama Kontrolnog Tela Turnira, pobednici prethodnog turnira koji nosi isti naziv mogu biti svrstani kao nosioci od prvog do četvrtog nosioca.

 

C. Postavljanje

 

Postavljanje će biti po sistemu otvorenog slučajnog izvlačenja i isključeno bilo kakve kontrole neke osobe.

 

14. Pomoćnici zapisničara borilišta

 

A. Selekcija pomoćnika zapisničara borilišta

Organizacijski Komitet Turnira će birati i rasporediti sledeće pomoćnike zapisničara borilišta za svako borilište:

 

(1) Red takmičenja………………………………………………….. jedna osoba

 

(2) Objavljivač takmičenja………………………………………. jedna osoba

 

(3) Zapisničar……………………………………………. dve osobe

 

(4) Merilac vremena………………………………….. dve osobe

 

(5) Radnik u borilištu………………………………… dve osobe

 

(6) Glasnik…………………………………………………. jedna osoba

 

B. Upućivanje Pomoćnicima Zapisničara Borilišta

 

Kan-sa za svako borilište će upućivati Pomoćnike Zapisničara Borilišta za to borilište.

 

ČLAN 2

Takmičenje

1. Odeća na takmičenju

 

Svi takmičari će nositi bele Karate uniforme (Karate-gi) u skladu sa standardom zadatim od strane Tehničkog Komiteta (Vidi Dodatak XX) i biće podložni sledećim uslovima:

 

A. Karate-gi gornji deo mora biti dovoljno dug da dosegne oblast prepona ali da ne pokriva kolena. Rukavi moraju pokrivati laktove ali ne i članke na šakama.

 

Karate-gi pantalone moraju pokrivati kolena ali ne i članke na stopalima.

 

Rukavi i nogavice ne smeju biti podvrnuti.

 

B. Karate-gi pojas mora biti vezan u struku između dna rebara i iznad kosti kuka. Vezani krajevi pojasa ne smeju padati idpod kolena.

 

Aka (crvena) strana takmičara će nositi crvene pojaseve.

 

C. Žene moraju nositi majice ispod gornjeg dela Karate-gija.

 

2. Bezbednosna oprema

 

A. Pokrivke za pesnice se moraju koristiti da bi u slučaju nenamernog kontakta, bilo zaštite od patogena prenosivih preko krvi. Biće korišćene samo službene ITKF rukavice za pesnice odobrene od strane Tehničkog Komiteta i Medicinskog Komiteta.

 

B. Sledeća bezbednosna oprema je u dozvoljenim okvirima zaštite:

 

1) Zaštitnik za zube

2) Štitnik za genitalije (prihvatljivi su plastični i metalni)

3) Sportski grudnjak za žene

 

C. Zavoji nisu dozvoljeni. Podložna Medicinskom Odobrenju, dozvoljena je samo dvaput obmotana traka.

D. Naočari i kontaktna sočiva nisu dozvoljeni. Izuzetak, podložan Medicinskom Odobrenju zahteva odluku u pismenom obliku od strane Medicinskog sudije.

 

3. Takmičenje

 

A. Individualni meč

 

(1) Tip meča

 

(a) Ippon Sho-bu (Meč do punog poena)

Vreme za takmičenje biće jedan i po minut. Prvi takmičar koji ostvari Ippon ili Awase-waza (2 Waza-arija) u okviru vremenskog perioda biće proglašen pobednikom.

 

(b) San-bon Sho-bu (Meč od tri seta)

Takmičari će se susresti u tri seta Ippon Sho-bua. Pobednik dva seta biće proglašen ukupnim pobednikom.

Svaki set će imati prekid od trideset sekundi između setova. Svaki set je odvojen i poseban. Poeni neće biti kumulativni i kazne se neće prenositi. Han-soku u bilo kom setu će rezultovati gubitkom čitavog meča za prekršioca.

 

(2) Nedovoljni poeni

 

Bilo u slučaju Ippon Sho-bua ili San-bon Sho-bua, ako nema dovoljno poena ili osvojenih setova da bi se odlučio pobednik, pobednik meča će biti takmičar sa najvišim totalnim rezultatom definisanim pod “zbir” (vidi član 3-A-(4)). Ako su rezultati isti, proglasiće se Hiki-wake (bez pobednika).

 

(3) Kettei-sen (Meč do kraja)

 

U slučaju Hiki-wakea, kada je neophodno odlučiti pobednika meča, Kettei-sen će nastupiti odmah bez ikakvog perioda odmora. Vremenski period za Kettei-sen će biti pola minute. Prvi takmičar koji ostvari Waza-ari ili Ippon biće proglašen pobednikom.

Neće biti bilo kakvog prenošenja prethodnih poena ili kazni.

Ako na kraju Kettei-sena pobednik meča još uvek ne bude odlučen bilo zbog toga što nema poena ili jednakog rezultata, biće potrebno da Sudije u Borilištu odluče pobednika budući da ne može biti novog Hiki-wakea.

(4) Računanje bodova

Sledeće računanje bodova biće korišćeno u slučaju kada ni Ippon ni Awase-waza nije bio dodeljen bilo kom takmičaru do kraja takmičarskog vremena.

 

Primedbe:

(a) *Nijedan poen neće biti dodeljen ako je waza-ari već bio dodeljen. Treći Jyo-gai može rezultovati dodelom poena.

 

(b) **Nijedan poen neće biti dodeljen ako je Chui već bio dodeljen. Treći Kei-koku može rezultovati dodelom poena.

 

(c) ***Dodatni poeni za “Efikasnu tehniku”, “Borbeni duh”, i “Borbenu etikeciju” biće dodeljeni samo nerešenog rezultata u vezi sa Kettei-senom kada se sastaju Sudije Borilišta da odluče pobednika.

 

B. Timski meč

 

(1) Sastav tima

 

Veličina svakog tima je tri člana.

 

(2) Procedura takmičenja

 

(a) U vreme takmičenja, članovi svakog tima će se takmičiti i rundama od po minut i to protiv članova drugog tima u tačnom redosledu u kom su prijavljeni. Veći ukupni rezultat među timovima odlučiće pobednički tim. Meč će se okončati kada je članu jednog tima dodeljen Ippon (koji uključuje i dva Waza-arija).

 

(b) U slučaju Ten-to kazne koja je dodeljena ali ne i izvršena tokom runde usled isteka vremena, protivnički tim dobija poen.

 

(c) Ako bilo koji član tima dobije Han-soku, onda će čitav tim dobiti Han-soku. Ipak, ako član tima zaradi Chui ili Kei-koku, ta kazna se neće preneti sa runde na rundu na drugog člana tima.

 

(d) Ako neki član tima načini Ki-ken (povuče se) sa takmičenja, tada će se smatrati da čitav tim čini Ki-ken, čime rezultira gubitak meča kontumacijom.

(3) Bodovanje će biti kako sledi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primedba:

Svi zapisi o meču će ostati važeći čak i ako je takmičar predmet Doktorskog prekida.

 

(4) Kettei-sen pomoću Predstavnika

 

(a) U slučaju nerešenog rezultata između timova, meč će biti odlučen Kettei-senom pomoću Predstavnika. Svaki tim će odabrati svog Predstavnika da se takmiči protiv Predstavnika odabranog od strane suparničkog tima. Predstavnici moraju biti odabrani između takmičarskih članova svoje ekipe. Alternativni članovi tima će biti nepodobni.

(b) U slučaju Kettei-sena pomoću Predstavnika, Sudije u Borilištu moraju odlučiti pobednika samo na bazi onoga što se dogodilo u toku meča. Prema tome, tim čiji Predstavnik pobedi biće proglašen pobedničkim.

 

(c) Pravila Predstavnika u Kettei-senu su ista kao i pravila Individualnog Kettei-sena. (Član 2-3-A-(3)).

 

4. Odvijanje takmičenja

 

Takmičenje će se odvijati sledećim redom:

 

A. Individualni meč

 

(1) Ceremonija otvaranja

 

(2) Takmičenje

 

(a) Shu-shin će uputiti takmičare na svoja mesta u takmičarskom prostoru. Takmičari će se zatim pokloniti jedan drugom na komandu Shu-shina koji će reći “Rei” (pokloni se). Takmičari će zatim stati na Shizen-tai poziciju.

 

(b) Početak takmičenja se najavljuje sa “Shobu Ippon Hajime”.

 

(c) Da bi se privremeno zaustavilo takmičenje, Shu-shin će reći “Yame” ili “Jyo-gai” i primereno signalizirati. U to vreme, takmičari će se vratiti na početne pozicije i zauzeti Shizen-tai stav.

 

Takmičenje će se nastaviti na naredbu Shu-shina, koja se zove “Tsuzukete-Hajime”.

 

(d) Sva izjašnjenja, uključujući objavu pobednika meča, dodelu poena, objavu prekršaja i kazni, biće učinjeni od strane Shu-shina sa predviđenog mesta u takmičarskom prostoru.

Svaki takmičar će potvrditi izgovorenu objavu lakim naklonom prema Shu-shinu, bez obzira koji sportista je predmet objave.

 

(e) Kada je poen dodeljen i meč završen, svaki sportista će se nakloniti jedan drugom na komandu Shu-shina koji će reći “Rei”.

 

(f) Tokom meča, kada Merilac Vremena da signal jednim zvonom zvona ili gonga da je preostalo još 30 sekundi pre kraja meča, Shu-shin će dati obaveštenje “Shibaraku” (preostalo 30 sekundi) obojici takmičara. Ipak, meč se ne prekida po objavi Shibarakua.

 

(g) Na kraju meča, Merilac Vremena će dati signal udracem po zvonu ili gongu da je “isteklo vreme”. U tom trenutku, Shu-shin će zaustaviti meč izgovorivši “Yame”. Takmičari će se vratiti na svoje početne pozicije. Kraj meča, koji se naziva “Sore-made” (kraj meča) biće zatim proglašen od strane Shu-shina dok istovremeno daje Sore-made signal desnom rukom ispruženom pravo napred (paralelno sa podom) dlana okrenutog nagore.

 

Shu-shin će zatim tražiti rezultat od Kan-se. Čim ovo postane poznato, Shu-shin će objaviti rezultat i proglasiti pobednika. U slučaju nerešenog rezultata, Shu-shin će proglasiti “Hiki-wake”.

 

U slučaju Hiki-wakea, takmičari će ostati u Takmičarskom Prostoru u Shizen-tai stavu.

 

(h) U slučaju Kettei-sena uslediće objava Shu-shina “Kettei-sen Hajime”. Kettei-sen će koristiti isti redosled takmičenja kao onaj dat u (b) do (g) pod (Regularni meč) osim ako bilo koji takmičar primi Waza-ari ili Ippon, jer će tada taj takmičar biti proglašen pobednikom meča.

(i) Ako je na kraju Kettei-sena, rezultat još uvek nerešen bez dodeljenih poena, onda će Shu-shin sazvati Sastanak Sudija u Borilištu. Sastanak Sudija u Borilištu će zatim odlučiti pobednika meča. Nakon sastanka, Fuku-shin će se vratiti na svoje položaje. Shu-shin će zatim stati jedan metar izvan linije takmičenja (na suprotnoj strani od zapisničkog stola) i proglasiti “Han-tei” (odluka). Proglas će uključiti objavu Han-teija praćenu dugim zviždukom i zatim jednim kratkim. Kada je načinjen kratki zvižduk, Fuku-shin će istovremeno podići zastavicu pobednika odlučenog na Sastanku Sudija Borilišta. Drugi kratak zvižduk će označiti Fuku-shinima da spuste zastavice.

 

Shu-shin će zatim stupiti u Takmičarski Prostor i objaviti pobednika meča.

 

(j) Tokom Sastanka Sudija u Borilištu u toku meča, takmičari će se okrenuti jedan od drugog na “Takmičarskim pozicijama” i zauzeti Sei-za (formalni položaj sedenja na podu) do završetka sastanka. U slučaju da trajanje sastanka premaši jedan minut, Shu-shin će uputiti takmičare da se vrate na svoje prostore za sedenje.

 

(k) Čim su rezultati objavljeni od strane Shu-shina, takmičari će se nakloniti jedan drugom na Shu-shinovu komandu “Rei”. Zatim će napustiti takmičarski prostor.

 

(3) Ceremonija zatvaranja

 

B. Timski meč

 

(1) Ceremonija otvaranja

 

(2) Takmičenje

 

Osim sledećeg, redosled odvijanja timskih mečeva biće ista kao za individualne mečeve.

 

(a) Pre svakog timskog meča, članovi tima će se postrojiti na suprotne granične linije (desno i levo od glavnog prednjeg prostora za sedenje). Na Shu-shinovu komandu “Rei”, svaka strana će se pokloniti jedna drugoj. Nakon naklona, takmičari će se vratiti na svoja sedišta da čekaju.

(b) Svaki meč će početi sa Shu-shinovom objavom “Hajime”. Svaki meč će trajati minut i po ili dok jedna strana ne ostvari Ippon (uključuje i 2 Waza-arija).

 

(c) Na kraju svakog meča, Shu-shin će objaviti “Sore-made” i sledeći meč će odmah zatim uslediti.

 

(d) Kada takmičari timova u finalu završe svoj meč, procedura koja sledi biće ista kao i za individualni meč. Shu-shin će zatim uputiti takmičare da se postroje kako je navedeno u delu (a) gore. Pobednički tim će biti proglašen od strane Shu-shina. Nakon proglašenja, na Shu-shinovu komandu “Rei”, takmičari će se nakloniti jedan drugom i zatim napustiti Takmičarski Prostor.

 

U slučaju izjednačenog rezultata, Shu-shin će objaviti Hiki-wake. Tim se neće postrojiti. Umesto toga, Shu-shin će tražiti Predstavnika svakog tima.

 

(e) Kettei-sen pomoću Predstavnika će omah zatim uslediti. Procedura za Kettei-sen Pomoću Predstavnika biće ista kao za Individualni Kettei-sen (Vidi član 2,4 A-(2)-(h) & (i)).

 

Procedura za proglašenje pobedničkog tima biće ista kako je navedeno u delu (d).

 

(3) Ceremonija zatvaranja

ČLAN 3

Suđenje

1. Pravilo sudijskog odevanja

 

Sve Sudije moraju pratiti odgovarajuće pravilo odevanja postavljeno od strane Tehničkog Komiteta.

 

2. Sudije u borilištu

 

Sastav sudija u borilištu biće kako sledi:

 

– jedan Shu-shin

– četiri Fuku-shina (uglovne sudije)

 

Šef Sudija će načiniti sve rasporede sudija i postavke na uglove. Samo Šef Sudija može da pravi izmene u rasporedu ili postavci. Ipak, Kan-sa na svakom Borilištu može apelovati Glavnom Sudiji za ponovno razmatranje izmena rasporeda ili postavke.

 

Glavni sudija ima moć da delegira ovlašćenja Pomoćniku Šefa Sudija raspoređenom u drugom Borilištu.

 

3. Oprema za Sudije u Borilištu

 

A. Shu-shin mora imati pištaljku.

 

B. Svaki Fuku-shin mora imati zviždaljku i set Aka (crvenih) i Shiro (belih) zastavica.

 

4. Kan-sa

 

A. Kan-sa, raspoređen od strane Šefa Sudija, mora biti prisutan na svakom Borilištu.

 

B. Prava Kan-se i odgovornosti u svom Borilištu su kako sledi:

 

(1) Da bi arbitrirao odvijanje mečeva i odmah preko Shu-shina tražio ispravke bilo kojih otkrivenih prekršaja Takmičarskih Pravila.

(2) Da odgovori na bilo kakva pitanja od strane Shu-shina sve dok su u vezi sa odvijanjem takmičenja.

 

(3) Da vodi zapisnik o takmičenju iz razloga da odgovori na sve upite od strane Shu-shina i da potvrdi rad Zapisničara.

 

(4) Da nadzire vreme za takmičenje i da popravi bilo kakva neslaganja istog trena obavestivši Shu-shina.

 

U slučaju kada vreme istekne ali se takmičenje nenamerno nastavi, Kan-sa mora istog trenutka obavestiti Shu-shina kao i Zapisničara uz naredbu za prekid. Zapisničar zatim mora izbrisati sve zapise načinjene nakon što je izdata naredba za prekid.

 

(5) Šef Sudija će obavestiti i izvršiti zamenu Sudije(a) u Borilištu kao što je ovlašćen od strane Kan-se.

 

(6) Kada nadgleda takmičenje, ako Kan-sa veruje da postoji favorizovanje ili nepravednost od strane nekog od Sudija, Kan-sa će tražiti od Shu-shina da uputi upozorenje okrivljenog(ih) Sudije(a). Ako se nakon Shu-shinovog upozorenja, nepravednost nastavi, tada Kan-sa može apelovati Šefu Sudija da ukloni okrivljenog Sudiju(e).

 

(7) Kan-sa će proceniti merila po Takmičarskim Pravilima i zatim odlučiti da li da naredi ispravke putem Shu-shina zbog Trenerovog protesta primljenog protiv Takmičarskih Pravila.

 

U slučaju kada je Sudija u Borilištu već načinio odluku koja je naknadno otkrivena da krši Takmičarska Pravila, Kan-sa će narediti Shu-shinu da traži Ponovnu Procenu.

 

5. Suđenje Sudija u Borilištu

 

Odluke u takmičenju biće bazirane na većini glasova Sudija u Borilištu. Shu-shin će imati dva glasa a svaki Fuku-shin po jedan. U slučaju izjednačenja, većina Fuku-shinova će odlučiti. Izuzeci gorenavedenog biće u slučaju kazni, prekršaja i poena kada Fuku-shin ne primeti akciju koja je u pitanju. Takav Fuku-shin neće imati prava u odlučivanju.

Kan-sa, pošto nema prava glasa, neće učestvovati u odlukama takmičarskog suđenja.

 

6. Odluke Žirija

 

Odluke koje uključuju značajna neslaganja ili protivrečnost biće apelovane od strane Kan-se Šefu Sudija koji će zatim tražiti Odluku. Odluka Žirija će biti konačna i nepromenljiva.

 

ČLAN 4

Odvijanje suđenja

1. Shu-shin

 

Shu-shin će nadgledati odvijanje takmičenja u skladu sa Takmičarskim Pravilima kroz korišćenje Termina i Signala. (vidi Dodatak VIII).

 

Shu-shin će takođe biti odgovoran za nadgledanje fizičkog stanja takmičarskog prostora.

 

2. Fuku-shin

 

Fuku-shini će ostati nepomični na svojim određenim pozicijama u Borilištu. Izricanje Fuku-shinovih mišljenja kao i bilo kakvi odgovori Shu-shinu biće načinjeni kroz korišćenje zviždaljke i zastavica u skladu sa odgovarajućim službenim signalima. (vidi Dodatak IX)

 

3. Sastanak Sudija u Borilištu

 

U sledećim slučajevima, Shu-shin mora sazvati Sastanak Sudija u Borilištu da bi se izrekle presude:

 

A. Chui i Han-soku Odluka; (koja nije slučaj kada Kei-koku automatski postaje Chui)

 

B. Doktorov Prekid potvrđen od strane Medicinskog Sudije, npr. uključuje takmičarevu povredu ili bolest;

C. Shu-shinova greška u odvijanju takmičenja koju je sam priznao rezultuje kršenje Takmičarskih Pravila ili kada jedan ili više Fuku-shinova apeluju na Shu-shina;

 

D. Kada je Shu-shin obavešten od strane Kan-se da sazove Sastanak Sudija u Borilištu;

 

E. U slučaju bilo kakve uzbune.

 

Sastanak Sudija u Borilištu mora biti održan oko prostora gde sedi Kan-sa. Kan-sa odgovara na pitanja Sudija koja se tuču Takmičarskih Pravila.

 

Sastanci Sudija u Borilištu neće biti održani za odluke o poenima osim ako se pitanje tiče protivrečnosti oko Takmičarskih Pravila.

 

4. Shu-shinov Prekid Takmičenja

 

Shu-shin je ovlašćen da prekine (napravi pauzu) takmičarski meč samo u sledećim slučajevima:

 

A. Kada Shu-shin odluči da dodeli Ippon ili Waza-ari ili kada dva ili više Fuku-shina signaliraju poen;

 

B. Kada su jedan ili oba takmičara Jyo-gai;

 

C. Kada jedan ili oba takmičara izvrše tehnike a poen nije primećen a jedan ili oba takmičara zaustave nastavak tehnika, ili ako nastupi gužva;

 

D. Kada je izvršena tehnika jednoga takmičara i zatim oba uzvrate po jednim kontranapadom, ali nijedna od tri tehnike nije primećena kao poen;

 

U slučaju ženskog takmičenja, kada nije postignut nijedan poen sa bilo koje strane nakon 3 uzajamne tehnike;

 

E. Kada jedan ili oba takmičara hvataju ili ulaze u klinč;

 

F. Kada takmičari načine kontakt telom jedan sa drugim, ili kada ruke jednoga dodirnu telo protivnika a da to nije slučaj kada ruke ili noge uzrokuju da se kontinuitet kretanja tela zaustavi i prekine izvršenje tehnike(a).

G. Kada jedan ili oba takmičara padnu i nema kontinuacije tehnike ili se nastavi izvršenje tehnike ali nije prepoznata kao poen;

 

H. Kada se jedan ili oba takmičara guraju ili sudaraju;

 

I. Kada se meč razvije u ćorsokak koji traje 10 sekundi ili više bez razmene efikasnih tehnika između takmičara;

 

J. Kada delovi takmičareve odeće postanu razbarušeni, čime oslabljuju ili ometaju slobodne pokrete;

 

K. Kada Shu-shin primeti takmičara(e) u kršenju Takmičarskih Pravila, ili kada jedan ili više Fuku-shina signalizira kršenje Takmičarskih Pravila;

 

L. Kada takmičar(i) postane preterano uzbuđen, emotivno nestabilan ili atmosfera postane promenljiva i verovatno vodi u kršenje Takmičarskih Pravila;

 

M. Kada takmičar(i) zaradi povredu ili bolest;

 

N. Kada je odvijanje takmičaenja predmet bilo kakvog spoljnjeg ometanja, uznemiravanja ili mešanja koje čini takmičenje teškim ili nepraktičnim;

 

O. Kada postoji kršenje Takmičarskih Pravila koja se tiču odvijanja takmičenja;

 

P. Kada je primljeno obaveštenje od strane Kan-se da se prekine takmičenja;

 

Q. Kada nastupi bilo kakvo vanredno stanje.

 

5. Procedure za Bodovne Odluke

 

A. Tokom meča, Shun-shin će potvrditi poen, bilo Ippon ili Waza-ari. Meč će zatim biti zaustavljen posle čega će se takmičari ili Shu-shini vratiti na svoje početne pozicije.

Shu-shin će zatim pokazati otvorenom šakom prema takmičaru da mu se dodeli Ippon ili Waza-ari. Ako je indikacija za Ippon, Shu-shin će pokazati na lice takmičara koji je zaradio poen. Ako je indikacija Waza-ari, Shu-shin će pokazati na struk takmičara koji osvaja poen. Shu-shin će ovo učiniti da bi dobio potvrdu Fuku-shina o primećenom poenu. Fuku-shini moraju zatim pokazati sopstvene namere. Ako je sa Shu-shinovim glasanjem, postignuta većina glasova, poen će biti proglašen. Ako, sa druge strane, postoji većina protiv ukazanog poena ili postoji izjednačenje glasova, poen će ili biti opozvan ili izmenjen u skladu sa željama većine.

 

Ako ovo zahteva Teki-kaku (Podobna tehnika), ukazuje na to da je Shu-shinovo bodovanje prihvaćeno.

 

B. Ako tokom vremena za meč, u slučaju kada Shu-shin ne primeti izvršenu tehniku i usled toga ne ukaže na poen osim Teki-kakua, ako dva ili više Fuku-shina ukažu na poen, Shu-shin mora zaustaviti meč i dobiti potvrdu ukaza na poen od strane svakog Fuku-shina. Ovo se čini tako što Shu-shin kažiprstom pokaže na svakog Fuku-shina. Ako je poen potvrđen od strane većine, Shu-shin mora objaviti poen. Ako nema dovoljno potvrdi, Shu-shin će opozvati poen objavljujući Tora-nai (poništenje).

 

Ako Fuku-shin ukaže na Teki-kaku, a Shu-shin se ne složi sa ukazom, ne priznaje se kao poen i ne računa se.

 

C. Ako Fuku-shin nije u mogućnosti na vidi cilj, onda on ne može ukazati na poen. Ipak, u ovom slučaju, ako Fuku-shin prizna korektnu tehniku, poziciju i pravovremenost koje su dovoljne za poen, Fuku-shin može da ukaže na Teki-kaku signalizirajući jedno za drugim: oštar zvižduk; pokret zastavice isti kao za Ippon ili Waza-ari; druga zastavica paralelna sa podom, pokriva oči.

 

Ovo ukazivanje na Teki-kaku može se računati kao poen ako Shu-shin potvrdi da je tehnika izvršena na metu. Ipak, ako Shu-shin otkrije da tehnika nije bila pravilno na metu (npr. blok, pokrivanje, loš ugao itd.) Shu-shin može da ne uzme u obzir bilo koji broj ukaza na Teki-kaku od strane Fuku-shina.

D. U slučaju teške procene, Shu-shin se može okrenuti Fuku-shinima tražeći njihovo mišljenje i obrazloženje pre objave presude. Procedura za ovo će biti za Shu-shina da stane na početnu poziciju i zatim odsvira jedan kratak, oštar zvižduk. Shu-shin će zatim kažiprstom pokazati na Fuku-shina koji je potrebno da formira odluku o suđenju.

 

Tako odabrani Fuku-shini će zatim obrazložiti svoju presudu S hu-shinu.

 

E. Ako se nakon presude većine Fuku-shina, Shu-shin sa time ne slaže, Shu-shin može tražiti “Sai-shinpan” (ponovnu procenu) od Fuku-shina.

 

Procedura za ovo će biti za Shu-shina da stoji na početnoj poziciji i traži Sai-shinpan. Signal za Sai-shinpan biće nekoliko kratkih, oštrih zvižduka koji su praćeni dodirom desnog dlana oblasti leve strane grudnog koša. Shu-shin će zatim ukazati na objašnjenje praćeno presudom. Shu-shin će zatim načiniti završni signalni gest za Sai-shimpan dugim zviždukom praćenim jednim kratkim. U tom trenutku, svi Fuku-shini moraju istovremeno ukazati na svoje ponovne procene. Sai-shinpan odluka će biti konačna.

 

6. Procedure za Joyo-gai Kaznenu Presudu

 

A. Shu-shin će ukazati na Jyo-gai pokazujući kažiprstom na takmičara i zatim pokazjujući istim kažiprstom na graničnu liniju Borilišta gde je takmičar bio Jyo-gai. Ovi signali će služiti kao Shu-shinovo obaveštenje Fuku-shinima za potvrdu presude Jyo-gai Kazne. Fuku-shini moraju u skladu s tim ukazati na svoje presude. Ako većina potvrđuje presudu Jyo-gai kazne, Shu-shin će zatim koristiti isti kažiprst, ovoga puta okrenut prema gore i držati ga u nivou grudi da bi se dalo obaveštenje o takmičarevoj prvoj presudi Jyo-gai kazne. Ako je isti takmičar nakon toga Jyo-gai, procedura će biti ponovljena s tom razlikom što će poslednji signal biti spojeni kažiprst i srednji prst okrenuti nagore u nivou grudi, davajući obaveštenje o takmičarevoj drugoj presudi Jyo-gai Kazne. U toku individualnog meča, Shu-shin će zatim proglasiti Waza-ari u korist takmičarevog protivnika.

 

B. Procedure potvrda i Sai-shinpan Jyo-gai kazne biće iste kao i one za “Procedure za odluke o poenima” (vidi član 4, 5-E).

7. Procedure za Presude Ten-to Kazne

 

A. Shu-shin će ukazati na Ten-to Kaznu kada takmičar padne. Procedura za ovo će biti ta da Shu-shin prvo pokazuje kažiprstom na Ten-to takmičara; drugo, pravi jedan veliki, potpuno kružni pokret sa istim kažiprstom i izgovara “Ten-to” i zatim treće, pokazuje nadole prema centru terena sa istim kažiprstom. Ovi signali će služiti kao Shu-shinova indikacija Fuku-shinima za potvrdu presude Ten-to kazne. Fuku-shini u skladu s tim moraju ukazati na svoje procene. Ako većina potvrđuje presudu Ten-to kazne, Shu-shin će dati obaveštenje o presudi koristeći isti kažiprst da ukaže kažnjenom Ten-to takmičaru da se vrati pravo nazad na centar granične linije sa glasovnom komandom “Sagaru” (vrati se nazad). Zatim Shu-shin upućuje nekažnjenog takmičara da krene napred i suoči se sa kažnjenim takmičarem i obojica pružaju ruke, dodirujući vrhove prstiju jedan drugome. Shu-shin označava “Tsuzukete, Hajime” čime počinje kazneni meč (vidi član 1,6-B (1), (2)).

 

Napomene:

 

(1) Procedure potvrde i Sai-shinpana Ten-to kazne biće iste kao i one za “Procedure za odluke o poenima” (vidi član 4, 5-E).

 

(2) Ako takmičar padne u isto vreme kada se završava meč, Shu-shin dodeljuje protivniku jedan poen (1.0) nakon što potvrdi Ten-to kaznu putem Fuku-shina.

 

B. Tokom Ten-to kaznenog meča:

 

(1) Ten-to kazneni meč se nastavlja dok se ne prekine.

 

(2) Ako se takmičar(i) ne pokrenu u roku od pet sekundi od početka meča, Shu-shin zaustavlja meč i Ten-to kazna je poništena.

 

(3) Za sve objave poena, obavesti o kaznama, ili bilo koje indikacije za kazneni meč, Shu -shin naređuje obojici takmičara da se vrate na svoje početne pozicije u centru borilišta.

(vidi član 1, 6-B, (3))

8. Procedure za Han-soku, Chui ili Ki-koku presude

 

A. Ako Shu-shin nađe da se dogodio veoma lak ili manji prekršaj pravila ili potencijal za prekršaj, Shu-shin će imati pravo da uputi neformalno upozorenje. U ovom slučaju, Shu-shin mora pozvati oba takmičara, zatim dati Neformalno Upozorenje okrivljenoj strani, ali ne upućuje kaznu.

 

B. Ako Shu-shin nađe lakši prekršaj ili isti takmičar koji je prethodno primio Neformalno Upozorenje počini isti prekršaj, Shu-shin će imati ovlašćenje da proglasi Kei-koku. Shu-shinov signal za Kei-koku biće otvorena šaka pružena prema strani koja je počinila prekršaj. Razlog će dati Shu-shin odgovarajućim Signalima.

 

Shu-shin će demonstrirati nameru davanja Kei-kokua Fuku-shinima pokazujući podignut kažiprst da potvrdi svaki Fuku-shin, zatim daje kaznu. Ako dva ili više Fuku-shina nisu sukobljenih mišljenja, biće dato obaveštenje o Kei-kokuu. Dodele Kei-koku prekršaja u toku istog meča od strane istog takmičara automatski će rezultovati obaveštenjem o Chuiju. U ovom slučaju, Sastanak Sudija u Borilištu neće biti potrebno.

 

C. Ako Shu-shin nađe prekršaj ili jedan ili više Fuku-shina signalizira prekršaj, Shu-shin mora istog trenutka zaustaviti meč i sa početne pozicije, sazvati Sastanak Sudija u Borilištu da bi odredio presudu o prekršaju.

 

D. U slučaju prekršaja kontaktom, Shu-shin će prvo pozvati pregled od strane Medicinskog Sudije sa Turnirskim Doktorom koji će zatim, zasnovano na Medicinskoj Odluci identifikovati stepen kontakta, gubitak funkcionalnog kapaciteta – funkcionalno oslabljenje. Sastanak Sudija u Borilištu će biti održan da se odredi presuda o prekršaju zasnovana na Medicinskoj Odluci i proceni Sudija u Borilištu baziranoj na pravilima člana 1-8-D.

 

E. Ako Sudije u Borilištu odluče da je načinjen prekršaj, Shu-shin će sa originalne pozicije dati obaveštenje o tipu prekršaja. U slučaju prekršaja u kontaktu, Shu-shin će dati znak prekršaja i dati obavest o tipu prekršaja.

9. Procedure u slučaju povrede ili bolesti

 

Ako Shu-shin utvrdi da je takmičar zadobio povredu ili bolest, ili ako Medicinski Sudija to signalizira putem Kan-se, ili ako jedan ili više Fuku-shina signalizira da se to moglo dogoditi, Shu-shin mora istog trenutka zaustaviti meč i uputiti poziv za Medicinskog Sudiju i Turnirskog Doktora. Shu-shin će tražiti Medicinsku Odluku datu samo od strane Medicinskog Sudije nakon čega će biti održan Sastanak Sudija u Borilištu. Ako je Medicinska Odluka Doktorski Prekid onda će Shu-shin ovo izvestiti na Sastanku Sudija u Borilištu. Nakon što su stvari u vezi s tim raspravljene, odluka Sudija u borilištu će biti proglašena kroz Najavljivača Borilišta i takmičar koji je primio Doktorski Prekid biće izveden iz takmičarske oblasti.

 

Kada se dogodi povreda ili bolest i Shu-shin zaustavi meč, neće biti neophodno za takmičare da se vrate na originalne pozicije budući da udobnost i komotnost bolesnog ili povrđenog takmičara na prvom mestu.

 

Ako Medicinska Odluka Medicinskog Sudije tako naređuje, bolestan ili povređen takmičar mora se odmah izvesti na medicinski tetman čak i pre Sastanka Sudija u Borilištu i njihove odluke.

 

10. Procedure za Kan-su

 

A. U slučaju kada Kan-sa želi da interveniše tokom meča, biće data obavest držanjem crvene zastavice nad glavom i istovremeno sviranje nekoliko oštrih zvižduka. Ove akcije od strane Kan-se će ustanoviti naredbu da se zaustavi meč i Shu-shinu da priđe Kan-sinom sedištu.

 

B. Ako Kan-sa misli da se pojavila nepravilnost ili sumnjivo pitanje u toku odvijanja meča, Sastanak Sudija u Borilištu biće zatražen putem Shu-shina. Nakon što čuje objašnjenja Sudija u Borilištu, Kan-sa će zatim dati odgovarajuće uputstva Sudijama u Borilištu na koje se ova odnose. Ako to pitanje ne traži hitno rešenje, Kan-sa će tražiti Odluku Žirija putem Šefa Sudija. Nakon što čuje Odluku Žirija, Kan-sa će dati odgovarajuće uputstvo Sudiji(ama) u Borilištu na koga se uputstvo odnosi, u skladu sa Odlukom Žirija.

 

11. Procedure za promene Sudija u Borilištu

Kan-sa će obavestiti Shu-shina kada želi promenu Sudija u Borlištu. Izmene se mogu dogoditi u sledećim slučajevima:

A. Kada raspored određuje promenu;

 

B. Kada Šef Sudija naredi promenu;

 

C. Kada Kan-sa zatraži promenu koja je predmet odobrenja Šefa Sudija.

 

D. Kada Medicinski Sudija obavesti Kan-su o fizičkom oslabljenju Sudije.

 

12. Procedure kada se Hiki-wake (Nerešen rezultat) ne primenjuje

 

Kada se Hiki-wake ne primenjuje u vreme Kettei-sena, Shu-shinov poziv će sazvati Sastanak Sudija u Borilištu da bi načinio odluku. Na ovom sastanku, Sudije u Borilištu moraju napraviti odluku za svaku stranu budući da se Hiki-wake neće primenjivati.

 

Nakon sastanka, svaki Sudija u Borilištu će se vratiti na svoju početnu poziciju. Na Shu-shinov Han-tei (Procena), signali Sudija u Borilištu moraju biti dosledni sa odlukom većine na Sastanku Sudija u Borilištu.

 

13. Procedura za dodeljivanje poena ili obavesti o kaznama od strane Shu-shina su kako sledi:

 

A. Poen za tehniku

 

B. U slučaju kada je protivnik Jyo-gai po drugi put

 

1) Označavanje takmičara koji je Jyo-gai

2) Objava drugog Jyo-gaija

3) Označavanje protivnika takmičara koji je Jyo-gai i dodela Waza-arija

 

C. U slučaju Han-sokua ili Shii-kakua

 

1) Kažnjavanje takmičara

2) Objava kazne

3) Označavanje nekažnjenog takmičara i proglašenje pobednika

 

D. U slučaju objave kazne

1) Označavanje kažnjenog takmičara

2) Objašnjenje razloga za kaznu

3) Objava kazne

ČLAN 5

Dopuna Pravila o Odvijanju Suđenja

 

1. Kada Fuku-shin signalizira (putem zastavice ili pištaljke) označavajući da je bila zadata delotvorna tehnika od strane jednog od takmičara, Shu-shin može da zanemari signal i nastavi meč. Ipak, ako dve ili više Sudija to isto signaliziraju, Shu-shin mora zaustaviti meč. Shu-shin će zatim saslušati njihova mišljenja i odrediti odluku po pitanju meča.

 

Ipak, u slučaju vanrednog stanja, prekršaja ili Jyo-gaija signaliziranog od strane bar jednog Fuku-shina, od Fuku-shina se traži da zaustavi meč.

 

2. Samo Shu-shin će imati ovlašćenje da suspenduje ili završi meč. Nikome osim Shu-shina neće biti biti dozvoljeno da arbitražno zaustavi meč. Napad, čak i kada je delotvoran, načinjen nakon što je izdata naredba za prekid, neće biti priznat niti će sačinjavati osnovu za odluku.

 

3. Ovlašćenja Kan-se za svoje Borilište će uključivati nadgledanje, inspekciju, i upućivanje Merioca Vremena i Zapisničara.

 

Zapisi o meču će postati službeni zapisi podložni odobrenju Kan-se odgovarajućeg Borilišta.

 

4. Shu-shin i Fuku-shini će imati na umu sledeće stavke u toku meča:

 

A. Shu-shin i Sudije se moraju vladati neutralno i pošteno.

 

B. Moraju se držati dostojanstveno i uz samokontrolu.

 

C. Moraju posvetiti punu pažnju na meč da bi ispravno prosudili svaku akciju takmičara.

 

D. Ne smeju ni sa kim razgovarati u toku meča. Kan-sa i Fuku-shini mogu govoriti samo putem Fuku-shina. Fuku-shini ne smeju razgovarati međusobno.

 

5. Osim Jyo-gaija i Ten-to kazni, sledeće procedure se primenjuju na kazne.

A. Nesvesno hvatanje ili zaboravljanje naklona.

 

Prvi put – Neformalno upozorenje

Drugi put – Kei-koku

Treći put – Drugi Kei-koku zatim Chui

Četvrti put – Drugi Chui zatim Han-soku

traži odluku Sudija u Borilištu

 

B. Nesvesno zanemarivanje Shu-shinovih upućivanja (Chui-mushi) koristeći nekontrolisane tehnike i korišćenje potencijalno opasnih tehnika.

 

Prvi put – Neformalno upozorenje

Drugi put – Kei-koku

Treći put – Kazna dosuđena od strane Sastanka Sudija u Borilištu

 

C. Fu-kei (Loš odnos), Slaba Etikecija, ili Ometajuće Samoreklamiranje

 

Prvi put – Neformalno upozorenje

Drugi put – Kazna dosuđena putem Sastanka Sudija u Borilištu

 

D. Osim A, B, i C bez neformalnog upozorenja ili Kei-kokua, kazna je dosuđena putem Sastanka Sudija u Borilištu.

III KATA PRAVILA

Član 1

Opšta pravila

1. Takmičenje u Kati (formi)

 

Kata Takmičenje demonstrira Tradicionalnu Katu kroz individualne i timske mečeve. Timski mečevi takođe demonstriraju i Katu i primenu Kate. Redosled pobednika je odlučen putem osvajanja bodova; što veći broj bodova, više je mesto pobednika.

Kata Takmičenje je podeljeno na sledeće kategorije:

 

a) Muškarci Individualno c) Muškarci Timski (3 osobe)

b) Žene Individualno c) Žene Timski (3 osobe)

 

2. Takmičarski prostor

 

Takmičarski prostor će biti osam kvadratnih metara. Takmičar će vršiti Katu okrenuvši se prema glavnoj oblasti za sedenje na jednoj ili drugoj poziciji koje su locirane 1.5 metar ispred ili iza centra takmičarskog prostora. Površina poda mora biti ravna i ni suviše glatka da bi bila lizava ni previše gruba da bi ometala pravilno izvršenje. Uslovi moraju biti isti kao oni postavljeni pod Kumite Pravilima. Pozicije Sudija i Pomoćnika Sudija u Borilištu će biti iste kao one koje su postavljene u Dodatku II.

 

3. Tip kate

 

Zahtevaće se od takmičara da odaberu Kate samo iz sledećih, iako će izuzeci biti dozvoljeni u slučaju Kata drugačijeg stila koje imaju isto poreklo ali čiji su izgovori imena drugačiji.

 

(1) A-Nan-Kun (A-Nan-Ku)

(2) Bassai (Pasai) Dai, Sho

– Uključuje Itosu, Matsumura, Yabu, etc.

(3) Chin-Tei (Chinte)

(4) En-Pi (Wan-Shu)

(5) Gan-Kaku (Chin-to)

(6) Gojyu-Shi-Ho (u-Sei-Shi), Dai, Sho

(7) Han-Getsu (Sei-Shan)

(8) Ji-In

(9) Ji-On

(10) Jitte

(11) Kan-Ku (Ku-Chan-Ku), Dai, Sho

– Uključuje Shi-Ho-Ku-Chan-Ku

(12) Kan-Shiwa

(13) Kuru-Run-Ha

(14) Ni-Jyu-Shi-Ho (Ni-Sei-Shi)

(15) Mei-Kyo

(16) Roh-Hai, Sho-Dan, Ni-Dan, San-Dan, Matsumura, itd.

(17) Sai-Ha

(18) San-Se-Ru

(19) Se-San

(20) Sei-En-Chin

(21) Sei-Pan

(22) Shi-So-Chin

(23) So-Chin

(24) Supa-Rin-Pan (Becchu-Rin, Hyaku-Hachi-Ho)

(25) Un-Su (Un-shu)

(26) Wan-Kan

4. Bodovanje

 

U fazi eliminacije, bodovanje će biti odlučeno na osnovu viđenja Sudija prema formuli Osnovnih Poena minus Kaznenih Poena.

 

U fazi finalnog meča (osim Primene Sinhro Kate), formula za bodovanje će biti Osnovni Poeni plus Poeni Veštine minus Kazneni Poeni.

 

Finalni mečevi takmičenja u Sinhro Kati: Bodovanje dolazi od rezultata u Kati (3 osobe) i Primeni te iste Kate.

 

Bodovanje Primene je zasnovano na poenima Primene minus Kaznenih poena.

 

A. Osnovni Poeni se izvode iz četiri faktora:

 

– Dinamika tela – Forma

– Snaga – Prenos sile

 

Kriterijum za bodovanje biće kako sledi:

 

(1) Dinamika tela

 

Stepen ili silina snage stvorena od strane dinamike tela i delovanje mišića uz pravilno disanje.

 

(2) Snaga

(a) Efikasnost i fokus snage uzevši u obzir cilj tehnike;

 

(b) Stepen snage i kontrolu brzine koja odgovara cilju tehnike;

 

(c) Stepen snage volje (“Duh”)

 

(3) Forma

 

(a) Stepen pravilnog slaganja nameravane svrhe tehnike;

 

(b) Stepen ravnoteže (stav, koherentnost)

 

(c) Stepen emotivne stabilnosti i mentalne koncentracije.

(4) Prenos sile

 

(a) Kvalitet pokazane veštine u pokretanju tela

(b) Kvalitet kontinuiteta od tehnike do tehnike

 

(c) Primereni tempo da odgovara cilju tehnike.

 

B. Poeni veštine su izvedene iz:

 

(1) Majstorstva finih detalja tehnike

 

(2) Utiska

 

Ovo se odnosi na nivo utiska koji demonstrator ostavlja na posmatrača kao rezultat i demonstratorovog razumevanja primene i pokazivanja tehničke veštine visokog nivoa uz gracioznost i jak duh.

 

C. Poeni primene su izvedeni iz 4 faktora:

 

– Kata nivoa (Osnovni i poeni veštine)

 

– Primene tehnike

 

– Pravovremenosti i Ma-ai (delotvorne udaljenosti)

 

– Koreografije

 

Kriterijum bodovanja biće kako sledi:

 

(1) Bodovanje Kata Nivoa koristi isti kriterijum kao i individualni Kata finalni meč.

(2) Primena tehnike – stepen pravilnog zadavanja i kvaliteta tehnike.

 

(3) Pravovremenost i Ma-ai – stepen korektnr pravovremenosti i pravilne distance tokom zadavanja tehnika.

 

(4) Koreografija – stepen realizma i umetničkog izvršavanja.

D. Kazneni Poeni će biti oduzeti u sledećim slučajevima:

 

(1) Oklevanje;

 

(2) Gubitak ravnoteže;

 

(3) Devijacija od početne pozicije i ugla;

 

Napomena: Ako je završna pozicija manje od 5 cm, ili manje od 5
stepeni od početne pozicije, nema kazne.

 

(4) Etikecija;

 

(5) Gubitak sinhronizacije (primenjuje se samo na Sinhro Katu);

 

(6) Greška u primeni (primenjuje se samo na Primenu Sinhro Kate)

 

(7) Nerealistična tehnika (primenjuje se samo na Primenu Sinhro Kate).

 

E. Standardi bodovanja

 

(1) Osnovni Poeni (eliminacija)

 

 

5. Han-soku (faul)

 

Han-soku će biti proglašen protiv takmičara u sledećem slučajevima. Shu-shinovo ukazivanje na Han-soku će biti držanje ? karte iznad glave.

 

A. Kada se izvedena Kata razlikuje od Kate registrovane od strane takmičara;

 

B. U slučaju izmešanih tehnika tokom Primene Sinhor Kate kada se koriste potpuno različite tehnike u primeni koje se razlukuju od originalnih Kata tehnika;

 

C. Kada postoji zastoj ili prekid u kretanju od pet sekundi ili duže u toku izvođenja Kate;

 

D. Kada takmičar progovori tokom izvođenja Kate;

 

E. Kada takmičar takmičar primi sufliranje ili podučavanje od bilo koga u takmičarskom prostoru tokom izvođenja Kate;

 

F. Kada tokom izvođenja Sinhro Kate takmičari broje ili koriste zvuke da održe ritam (osim na početku, završnim objavama ili “Kiai”);

 

G. Kada tokom izvođenja Kate, delovi takmičareve odeće spadnu ili postanu razbarušeni tako da ometaju slobodno kretanje ili odvlače pažnju;

 

H. Kada takmičar namerno zanemaruje Shu-shinova uputstva;

 

I. Kada je takmičarevo vladanje neposlušno, nepristojno, ili generalno u neskladu sa uobičajeno prihvaćenim ponašanjem kakvo se očekuje u Takmičarskom prostoru;

 

J. U slučaju veoma loše etikecije ili odnosa;

 

K. Kada takmičar ozbiljno prekrši bilo koje od Takmičarskih Pravila.

 

Napomene:

Termin takmičar će se takođe odnositi na članove Sinhro Kata Tima.

6. Kazna i Han-soku (Tim)

 

Prekršaj počinjen od strane jednog člana tima će rezultovati kaznom ili Han-sokuom protiv čitavog tima. Ako jedan član tima zadobije Doktorski Prekid, ovo će se takođe primeniti na čitavi tim.

 

7. Doktorski Prekid

 

Demonstracija će odmah biti zaustavljena (Doktorski Prekid) kada god je u pitanju Medicinska Odluka u kojoj se kaže da postoji opasnost od povrede ili bolesti takmičara.

 

8. Trenerov Protest

 

A. Trener će takođe imati pravo da protestuje protiv bilo koje stvari koja se tiče odvijanja Takmičarskih Pravila. Ipak, Trener ne može protestovati protiv bilo koje dosude bodova Sudija u Borilištu.

 

B. Trenerov protest mora biti načinjen pre no što Sudije u Borilištu napuste svoj Takmičarski Prostor.

 

C. Trenerov protest može biti uložen samo kod Šefa Sudija a ne kod Sudija u Borilištu.

 

D. Kada Šef Sudija primi protest od strane Trenera i nakon što potvrdi da se protest odnosi na navodni prekršaj Takmičarskih Pravila, Šef Sudija će narediti Shu-shinu da sazove Sastanak Sudija u Borilištu. Ako Sudije u Borilištu utvrde da se dogodilo kršenje pravila, i ako je to kršenje nepopravljivo, rezultati su poništeni.

 

9. Eliminacije

 

A. Sistem

(1) Maksimum od dvanaest takmičara će biti po eliminacionom pulu. Prva četiri takmičara (tima) koji imaju najviše rezultate viće odabrani iz svakog pula za sledeću rundu elimnacija. Ovaj sistem eliminacija će se nastaviti sa svakim pulom sve dok ne ostanu samo prvih osam takmičara (tima).

Brojevi za prvu rundu pula eliminacija su kako sledi: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ili 32.

(2) Prvih osam takmičara (timova) kao što je utvrđeno pod (1) će se takmičiti da se utvrdi prvih četiri takmičara (tima) u finalnim eliminacijama.

 

(3) Prvih četiri takmičara (tima) će se takmičiti u finalnim mečevima.

 

Napomene:

 

(1) Vidi Dodatak VII za Kartu Eliminacija.

 

(2) Individualni takmičar (tim) koji ima slabiji rezultat će se takmičiti prvi u sledećim eliminacionoj rundi stvaranja novog pula. U slučaju kada su rezultati takmičara (tima) isti, pul sa manjim određenim brojem će se prvi takmičiti. Kada su takmičari (timovi) iz istog pula i imaju identične rezultate, takmičar (tim) koji se ranije takmičio će se sada prvi takmičiti.

 

B. Postavka

 

Postavka mora biti načinjena slučajnim izvlačenjem a ne ljudskim određivanjem ili kontrolom. Ipak, takmičari (timovi) iz iste države ili sa istog kontinenta moraju biti posebno svrstani. Pored toga, pobednici (mesta 1 do 4) zadnjeg turnira koji nose biće zasebno svrstani. Moguće je svrstati takmičare iz različitih pulova. Raspoređeni takmičari u svakom pulu biće poslednji u demonstracijama.

 

10. Pomoćnici Zapisničara u Borilištu

 

A. Organizacioni Komitet Turnira mora odabrati sledeće Pomoćnike Zapisničara u Borilištu:

 

(1) Raspoređivač – jedna osoba

(2) Objavljivač – jedna osoba

(3) Zapisničar – dve osobe

(4) Radnik u Borilištu – jedna osoba

(5) Glasnik – jedna osoba

 

B. Pomoćnici Zapisničara u Borilištu će vršiti svoje dužnosti pod uputama Shu-shina odgovarajućeg Borilišta.

Član 2

Takmičenje

1. Odevanje za takmičenje

 

A. Od svih takmičara se zahteva da nose Karate uniforme (Karate-Gi) kao što je predviđeno u Takmičarskim Pravilima (Vidi Dodatak XXII). Naočare su dozvoljene. Previjanje je dozvoljno ali samo minimalno (obavijanje dvaput).

 

B. Takmičarima je zabranjeno da nose ili koriste sledeće:

 

(1) Cipele, čarape ili slično.

 

(2) Oružje ili sličnu opremu. Izuzetak odobred od strane Tehničkog Komiteta je u vreme primne Sinhro Kate.

 

(3) Dekoracije ili ornamenti.

 

(4) Jače previjanje koje premašuje minimalne zahteve.

 

2. Odabiranje i registracija Kate

 

A. Takmičar (tim) će odabrati Katu među tipovima Kate koji su opisani u Članu 1 – 2.

 

B. Takmičar (tim) može zadržati ili promeniti Katu u svakoj eliminacionoj rundi, osim u finalnoj eliminacionoj rundi i finalnom meču gde mora biti izvedena potpuno drugačija Kata.

 

C. Takmičar (tim) mora registrovati naziv Kate odgovarajućem Zapisničaru pre same demonstracije.

 

3. Eliminacije i Finalni Mečevi

 

A. Rezultati iz eliminacionih mečeva neće biti kumulativni.

 

B. Finalne eliminacije će biti izvršene kada je samo jedan pul preostao. Prvih četiri individualnih takmičara ili tima koji imaju najviše rezultate će se takmičiti u finalnim mečevima u istom takmičarskom prostoru.

C. Finalni mečevi moraju biti obavljeni iz jednog pula i iz istog takmičarskog prostora. Finalni zbir će biti ukupna zbir finalnih elminacija i rezultata finalnog meča.

 

U slučaju Sinhro-Kate, finalni zbir će biti ukupni zbir finalnih elimnacija i rezultata finalnih eliminacija (Kate i Primene).

 

4. Kettei-sen (meč do kraja)

 

A. Ako u toku eliminacija ili finalnog meča, ima individualnih takmičara ili timova koji imaju identične ili izjednačene rezultate, treba sabrati svih šest originalnih rezultata da bi se oderedio pobednik. Ako i dalje ostaje izjednačen rezultat, pobednik će biti odlučen pomoću Kettei-sena.

 

B. U finalnom meču Sinhro Kate, rezultat je odlučen zbirom Kate i Primene. U slučaju izjednačenog rezultata, timovi sa većim rezultatom Primene će biti pobednici. Ako se rezultati primene i dalje izjednačeni, pobednički rezultat je odlučen zbirom originalnih šest rezultata u Primeni. Ako je i dalje izjednačeno, primeniti Kettei-sen.

 

C. U vreme Kettei-sena, Kata koju je takmičar odabrao mora biti drugačija od one koja je rezultovala izjednačenim rezultatom. U slučaju nerešenog rezultata u finalnom meču Sinhro Kate, timovi moraju ponovo demonstrirati samo Primenu.

 

D. Rezultati Kettei-sena neće biti korišćeni za izračunavanje finalnih rezultata. Rezultati Kettei-sena će umesto toga isključivo biti korišćeni za određivanje redosleda (da bi se razbilo izjednačenje). Samo originalni rezultati će biti korišćeni za izračunavanje finalnog rezultata za svakog takmičara (tim).

 

E. Redosled Kettei-sena je odlučen Sastankom Sudija u Borilištu.

 

5. Pozicije za Demonstraciju

 

A. Individualni mečevi

 

(1) Takmičar će odabrati bilo koju obeleženu poziciju koja je prethodno označena ispred zapisničkog stola. Naziv Kate će zatim biti objavljeno i demonstracija će otpočeti.

(2) Takmičar će sam snositi odgovornost za bilo kakve posledice izazvane nepažljivim zakoračivanjem van Takmičarskog Prostora i time naletanjem na bilo kakve smetnje u kretanju.

B. Timski mečevi

 

(1) Pozicija za demonstraciju

 

Takmičari će odabrati bilo koju poziciju unutar Takmičarskog Prostora.

 

Svaki takmičar mora obeležiti sopstvenu startnu poziciju sa lepljivom trakom koju obezbeđuju službena lica.

 

Tokom demonstracije Primene Kate, takmičari moraju koristiti jednu od istih startnih pozicija za originalnu Katu.

 

(2) Takmičari će snositi potpunu odgovornost za bilo kakve posledice koje izazvane nepažljivim zakoračivanjem van Takmičarskog Prostora i time naletanjem na bilo kakve smetnje u kretanju. Čitav tim će snositi krivicu.

 

6. Izmene u sastavu tima

 

Članovi Sinhro Kate moraju ostati isti kroz čitavu eliminaciju. Članovi ne mogu biti dodati ili izuzeti iz tima. Ipak, pozicije za demonstraciju je dozvoljeno menjati.

 

7. Odvijanje Takmičenja

 

Odvijanje takmičenja biće u skladu sa sledećim redom.

 

A. Odvijanje ceremonije

 

B. Takmičenje

 

(1) Takmičar na poziciji, naklanja se Shu-shinu i objavi naziv Kate koja će se demonstrirati. Najavljivač u Borilištu objavljuje naziv prijavljene Kate. Ako postoji razlika između Kate objavljene od strane Najavljivača u Borilištu i Kate objavljene od strane takmičara, Shu-shin mora da potvrdi.

U slučaju Sinhro Kate, tim će zauzeti poziciju u bilo kom delu Takmičarskog Prostora. Tim će se zatim nakloniti Shu-shinu i svaki takmičar će postaviti lepljivu traku (oko 5 x 20 cm) na pod za svoju poziciju i iz formalnog stava, kapiten tima će objaviti naziv Kate koja će biti demonstrirana.

 

(2) U slučaju finalnog meča u Sinhro Kati, Tim mora demonstrirati Primenu Kate koja je upravo kompletirana. Ovo je označeno od strane Shu-shina pozivom “Bun-kai” (Primena počinje).

 

Primena – uključuje tri demonstratora među kojima jedan demostrator primenjuje tehnike iste Kate kao finalni deo Kate. Dva demonstratora zauzimaju napadačke pozicije.

 

Kompozicija (koreografija) mora biti isplanirana od strane odgovarajućeg člana tima u skladu sa sledećim zahtevima.

Napad:

Napraviti 4 napada, među kojima bar jedan mora uključiti 2 osobe u uzajamnom napadu ili napadu koji se nastavlja jedan iza drugog (napad druge osobe mora početi pre nego što je napad prve kompletiran).

 

Napomene:

Napadi golim rukama ili oružjem, već kako je dozvoljeno od strane Tehničkog Komiteta.

 

Kata demonstrator:

Demonstrator mora koristiti istu Kata tehniku protiv napada bez prava na izmenu.

 

Napomene:

(a) Ako je, na primer, nakon prve tehnike, koršćen bolk, demonstrator zatim može koristiti bilo koju dodatnu tehniku kontre.

 

(b) Ako je tehnika kate usporena, može biti ubrzana u demonstraciji.

(c) U slučaju odbrane od dva napadača, prva kretnja odbrane mora biti tehnika iz kate, ali drugi napadač se može dočekati sa bilo kojom kontra tehnikom.

 

(d) Kada demonstrator završi primenu protiv napadača, sledeća akcija mora biti nastavljena iz Kate.

 

(e) Demonstrator se mora vratiti na originalnu startnu poziciju.

 

Redosled Primene je kako sledi:

 

(a) Demonstratori se naklanjaju jedan drugom

 

(b) Demonstratori zauzimaju startne pozicije.

 

(c) Samo napadačka strana se može postaviti bilo gde u Takmičarskom Prostoru i ili stati ili Sei-za (formalni položaj za sedenje).

 

(d) Demonstrator započinje Katu. Napadačka strana, prema svojoj unapred određenoj koreografiji, napada. Ako postoji vremenska praznina pre sledćeg napada, od strane napada se traži da ili stoji ili zauzme Sei-za poziciju do vremena za sledeći napad.

 

(e) Demonstracija Kate završena. Članovi tima se naklanjaju jedni drugima, okreću se prema Shu-shinu i zatim naklanjaju.

 

(3) Nakon što je takmičar (tim) demonstrirao Katu i poklonio se Shu-shinu, takmičar (tim) će se vratiti na sedište kao što mu je naređeno od strane Shu-shina. U slučaju Sinhro Kate, svaki član tima će skinuti lepljivu traku pre no što se vrati na sedište.

 

(4) Ako Shu-shin otkrije kaznu ili dva ili više Fuku-shina (Uglovni Sudija) označe kaznu nakon demonstracije Kate. Tada će Shu-shin sazvati Sastanak Sudija u Borilištu.

 

Sudije u Borilištu označavaju kaznu držeći crvenu zastavicu uz levu stranu tela i zatim dižući zastavicu vertikalno iznad kolena.

Ako Shu-shin ne nađe kaznu uli dva ili više Fuku-shina ne označe bilo kakvu kaznu, Shu-shin ne označava kaznu. Nekažnjavanje se označava držanjem bele zastavice uz desno koleno, zatim podizanjem vertikalno iznad kolena.

 

Nakon odluke od kaznenom poenu, Sudije u Borilištu će kompletirati svoj Furmular za Bodovanje (vidi Dodatak X, XI). Shu-shin će zatim tražiti njihovu prezentaciju bodovanja svirajući jedan dug zvižduk praćen jednim kratkim, oštrim zviždukom. Uglovne Sudije će predstaviti svoje bodovoanje držeći sopstvene Bodovne Table iznad glave.

 

(5) Zapisničar će pokupiti Formulare za Bodovanje od svakog Sudije u Borilištu. U slučaju finalnog meča Sinhro Kate, Zapisničar ne skuplja Formulare za Bodovanje.

 

(6) Najavljivač će pročitati svaki rezultat naglas počevši od Shu-shina i nastavivši u smeru kazaljke na satu. Ako rezultat nije dobro pročitan, Shu-shin će zatražiti ispravku od Najavljivača. Da bi uputio Sudije u Borilištu da spuste Bodovne Table nakon što su pročitane od strane Najavljivača, Shu-shin će odsvirati jedan kratak zvižduk.

 

U slučaju finalnog meča Sinhro Kate, Shu-shin najpre traži od Sudija u borilištu da označe Katu putem Bodovne Table. Zatim, nakon što Najavljivač pročita Bodovne Table, Shu-shin traži od Sudija da pokažu Rezultat za Primenu.

 

Nakon što je Rezultat za Primenu pročitan, Zapisničar prikuplja Formulare za Bodovanje.

 

(7) U slučaju Kettei-sena, nakon što su Sudije u Borilištu kopletirali Fomular za Bodovanje, počinje sledeći meč (bez pokazivanja Bodovne Table).

 

Kada su svi Kettei-seni završeni, Shu-shin saziva Sastanak Sudija u Borilištu da se odredi redosled rangiranja (prvi, drugi, treći).

 

C. Ceremonija zatvaranja

Član 3

Suđenje

 

1. Odevanje Sudija

 

Sudije moraju nositi uniforme određene od strane ITKF Tehničkog Komiteta.

 

2. Sudijska oprema

 

Svaki Sudija u Borilištu mora sedeti na za njega određenom sedištu u takmičarskoj oblasti. Sledeća sudijska oprema mora biti prisutna u takmičarskoj oblasti:

 

A. Pištaljka

 

B. Bodovna tabla

Tvrda tabla (25 x 40cm). Leva strana sa okrenutim brojevima od 0 do 9 u crnoj boji i desna strana sa okrenutim brojevima od 0 do 9 u crvenoj boji.

 

C. Oficijelni Formular za Bodovanje (vidi Dodatak X individualne i Sinhro Kate, Dodatak XI Primene Sinhro Kate).

 

D. Pribor za pisanje (olovka ili penkala)

 

E. Tabla za pisanje

 

F. Crvene i bele zastavice

 

3. Sudije u Borilištu

 

A. Sastav i postavljanje Sudija u Borilištu

 

(1) Sudije u Borilištu biće sačinjene od jednog Shu-shina (Glavni Sudija u Borilištu) i pet Fuku-shina (Uglovne Sudije).

(2) Šef Sudija će napraviti sve sudijske rasporede i postavljanje na pozicije u svakom svom takmičenju.

(3) Jednom kada su raspoređeni, Sudije u Borilištu ne mogu se menjati sa svojih dodeljenih pulova takmičara. Ipak, u slučaju povrede ili bolesti koja sprečava Sudiji u Borilištu da nastavi rad, Šef Sudija može da napravi izmene. Kada se ovo dogodi, svi prethodni zapisi rezultata o tom određenom pulu takmičara će biti izbrisani i mora otpočeti novo takmičenje.

 

B. Prekid u takmičenju

 

Šef Sudija će nadgledati suđenje Sudija u Borilištu. Ako Šef Sudija otkrije jasno nepravedne nepravilnosti u suđenju, biće upućeno upozorenje putem Shu-shina okrivljenom Sudiji(ama) u Borilištu.

 

Ako, nakon upozorenja, rečene neregulanosti u suđenju ustraju, Šef Sudija će narediti kraj takmičenja putem Shu-shina, koje je podložno odobrenju Žirija. Kada se ovo dogodi, svi zapisi bodovanja u takmičenju o tom određenom takmičarskom pulu viće izbrisani i takmičenje mora krenuti ispočetka sa drugačijim sastavom Sudija u Borilištu koji će utvrđiti šef Sudija.

 

C. Bodovanje

 

(1) Od svakog Sudije u Borilištu se traži da boduje svako takmičenje. Najviši i najniži rezultati će biti zanemareni. Takmičarev (timski) rezultat će biti ukupan zbir preostalih četiri rezultata podeljen sa četiri (prosečan rezultat).

 

(2) Kazneni poeni moraju najpre biti određeni na Sastanku Sudija u Borilištu zasnovano na Članu 1-3-E-(1).

 

Sudije u Borilištu će najpre napisati sopstvene rezultate na Službenim Formularima za Bodovanje (Dodatak X Individualne i Sinhro kate, Dodatak XI Primene Sinhro Kate). U ovo vreme, trreba proveriti “opšti utisak” o osvojenim poenima, zatim napraviti korekcije prema svakom elementu bodovanja.

 

Dalje, na Shu-shinov signal, Sudije u Borilištu će pokazati svoje Bodovne Table koje su odgovarajuće bodovane. Službeni Formulari za Bodovanje biće zatim prikupljeni od strane Zapisničara.

 

U slučaju Kettei-sena, Sudija u Borilištu mora odlučiti, na sastanku, redosled pobednika. Nakon što Sudije u Borilištu završe bodovanje, ne pokazuju Bodovnu Tablu. Shu-shin saziva sastanak i redosled pobednika je odlučen putem glasanja.

4. Poveravanje ovlašćenja od strane Šefa Sudija

 

Šef sudija ima moć da poveri ovlašćenje Pomoćniku(cima) Šefa Sudija raspoređenom na zasebno Borilište.

 

 

Član 4

Odvijanje suđenja

 

1. Prava i odgovornosti Shu-shina

 

Shu-shin će kontrolisati odvijanje takmičenja u skladu sa Takmičarskim Pravilima. Shu-shin će preuzeti odgovornost za osiguravanje da se takmičarskim prostorom, takmičenjem i suđenjem upravlja pod najboljim uslovima.

 

Ako smatra neophodnim za ovu svrhu, Shu-shin može dati uputstva Pomoćnicima Zapisničara u Borilištu, takmičarima i Sudijama da bi ostvario ove optimalne uslove.

 

Dalje, Shu-shin mora pažljivo i striktno nadgledati rezultate objavljene od strane Najavljivača sa Bodovnih Tabli prikazanih od strane svakog Sudije u Borilištu. Ako je načinjena greška, Shu-shin će narediti ispravku i ponovnu objavu ispravljenog rezultata. Shu-shinovo objavljivanje pogrešne objave biće signalizirano sa nekoliko kratkih, oštrih zvižduka praćenih Shu-shinovim pokazivanjem crvenom zastavicom na pogrešno objavljenu Bodovnu Tablu.

 

2. Sastanak Sudija u Borilištu

 

Kada Shu-shin sazove sastanak, Sudije u Borilištu se sakupe ispred Stolica Shu-shina.

 

Na sastanku Sudija u Borilištu, svaki Sudija u Borilištu uključujući i Shu-shina, imaće jednaka glasačka prava. U slučaju izjednačenog glasanja, Shu-shin će načiniti finalnu odluku.

 

3. Odluke o Kaznenim Poenima

 

Na sastanku Sudija u Borilištu, Fuku-shini izveštavaju o kaznenim poenima Shu-shinu koji zatim utvrđuje koji se kazneni poeni primenjuju. Kazneni poeni ne mogu biti viši ili niži od onih koje su izvestili Fuku-shini.

4. Odluke o Han-sokuu

A. Ako Shu-shin otkrije prekršaj ili jedan ili više Fuku-shina signaliziraju prekršaj, Shu-shin mora odmah zatim zaustaviti meč i sazvati Sastanak Sudija u Borilištu.

 

B. Sastanak Sudija u Borilištu će odrediti da li je otkriven Han-soku ili će utvrditi redosled takmičarevih rezultata nakon ponovnog meča. Ako je odluka Sudija u Borilištu takva da je počinjen Han-soku, Shu-shin će to označiti odsviravši nekoliko kratkih, oštrih zvižduka dok istovremeno drži crvenu zastavicu pravo iznad glave koja označava – bez bodova. Shu-shin će zatim narediti takmičaru (timu) da izađe izvan takmičarskog prostora.

 

U slučaju da odluka Sudije u Borilištu nije Han-soku, takmičari (timovi) moraju početi demonstraciju od početka.

 

5. Povrede i bolesti

 

U slučaju povrede ili bolesti u toku takmičenja, Shu-shin mora učiniti sledeće:

 

A. Nakon obaveštenja o Doktorovm Prekidu od strane Medicinskog Sudije, Shu-shin će odmah zaustaviti takmičenje i zatražiti medicinski tretman.

 

B. Kada Shu-shin otkrije simptome povrede ili bolesti, Shu-shin će odmah signalizirati poziv za Medicinskog Doktora i Medicinskog Sudije ukrštajući obe zastavice iznad glave. Shu-shin neće ni koristiti pištaljku niti zaustaviti takmičenje. Ako Medicinski Sudija presudi Doktorski Prekid, Shu-shin će odmah zaustaviti takmičenje i zatražiti medicnski tretman.

 

C. U slučaju kada jedan ili više Fuku-shina otkrije simptome povrede ili bolesti, Fuku-shin(i) će apelovati na Shu-shina mašući crvenom zastavicom sa jedne na drugu stranu. Ako Medicinski Sudija presudi Doktorski Prekid Shu-shin će odmah zaustaviti takmičenje i zatražiti medicinski tretman.

 

D. Ako odluka Medicinskog Sudije nije Doktorov Prekid, demonstrator mora početi izvođenje od početka.

Član 5

Dodatna pravila

1. Zbirka Formulara za Bodovanje

 

Nakon svakog takmičenja, Zapisničar će prikupiti sve Formulare za Bodovanje. Zapisničar će zadržati sve Formulare za Bodovanje da bi proverio da li su u neslaganju sa Bodovnim Tabelama. Ako je pronađeno neslaganje između Formulara za Bodovanje i Bodovne Table, Zapisničar će zanemariti rezultat za Bodovne Tabele i korigovati rezultat u odnosu na Formular za Bodovanje. Zapisničar će zatim obavestiti Šefa Sudija.

 

Nakon Kettei-sena, Shu-shin će zadržati njegove Formulare za Bodovanje.

 

2. Bodovanje i proglašenje prosečnog rezultata

 

Najavljivač će glasno pročitati početak Bodovnih Tabela sa Shu-shinom i zadim proslediti u smeru kazaljke na satu sa svakim Sudijom. Kako je koja tabla pročitana, biće objavljena država odgovarajućeg Sudije. Nakon što je svo bodovanje objavljeno, Zapisničar će sabrati sve individualne rezultate i dati zbir Najavljivaču koji će zatim objaviti prosečan rezultat.

 

U finalnom meču Sinhro Kate, Najavljivač najpre objavljuje rezultat Kate, zatim rezultat Primene i zatim ukupan rezultat.

 

3. Sastanak Sudija u Borilištu odlučuje redosled rangiranja

 

Nakon što je Kettei-sen kompletiran, sve Sudije u Borilištu donose svoje formulare za bodovanje i diskutuju rezultate da bi odredili redosled rangiranja. Shu-shin prikuplja sve formulare bodovanja, prenosi njihovu odluku Zapisničaru, i zatim predaje formulare za bodovanje.

 

4. Zahtevi za objave rezultata

 

Rezultati za svakog takmičara (tim) moraju biti jasno istaknuti da bi bili vidljivi svim osobama u turnirskom prostoru.

 

U slučaju Kettei-sena, rezultati nisu objavljeni, samo reltivan redosled (prvi, drugi, treći) počevši sa najvišim rezultatom.

 

IV EN-BU PRAVILA

Član 1

Opšta pravila

1. Takmičarski Prostor

 

Isto kao što je za Kumite Takmičarski Prostor predviđeno u Članu I-1 (vidi Dodatak I) osim:

 

Postavka Sudija u Borilištu je načinjena kao što je sačinjeno u Kata Takmičarskim Pravilima Član 1-1 (vidi Dodatak II).

 

2. Divizije

 

Muškarci i Mešano (žena protiv muškarca).

 

3. Sekvenca takmičenja

 

A. Tim od 2 osobe (muškarac-muškarac i žena-muškarac) demonstrira napad i odbranu unutar Takmičarskog Prostora sa pobednicima na osnovu najboljeg rezultata.

 

B. Demonstracije moraju biti kompletirane pod sledećim uslovima:

 

(1) Napad i odbrana demonstriraju koreografisane u periodima od jednog minuta (+ ili – 5 sekundi). Vreme se računa od trenutka kada se svaki takmičar pokrene i nastavlja sve dok se oba takmičara ne vrate u Shizen-tai ili direktno u Sei-za (formalnu poziciju sedenja na podu). Čim se takmičari vrate u Shizen-tai (ili Sei-za) sat se zaustavlja. Oružje nije dozvoljeno, ali u dodatku na tehnike koje se zahtevaju, bilo koja druga tehnika je dozvoljena.

Izuzetak: Nije dozvoljena Nuki-te ili napad prstima u oči.

 

(2) Tehnike strane koja izvodi napad moraju uključiti Choku-zsuki (Prav udarac pesnicom), Mae-geri (Prav udarac nogom), Mawashi-geri (Udarac nogom u zaokretu) i Ushiro-geri (Udarac nogom unazad).

Napomene:

(1) Napad mora biti upućen u metu.

(2) Narusavanje ravnoteže je dozvoljeno.

(3) Hvatanje i ulaz u klinč je dozvoljeno.

 

(3) Strana napada

 

(a) Strana odbrane mora izbeći ofanzivni napad Ukeom (blokom), Sabakeom (pomeranjem) ili Kawashiom (?)

 

(b) Dozvoljene tehnike kontranapada su Tsuki, Uchi, Ate, Keri kao što je navedeno u Kumite Pravilima, Član 1-2.F.

 

(c) Mete: Jodan (lice, oblast glave), Chudan (oblast stomaka), Gedan (donji deo stomaka).

(d) Zahteva se: Pravilna Todome (završni udarac) tehnika.

 

Napomene:

Narusavanje ravnoteže, hvatanje i ulaženje u klinč je dozvoljeno samo u vezi sa tehnikom kontranapada

 

(4) Kontakt je zabranjen za obe strane osim u tehnikama blokiranja na ruku ili nogu ili u narušavanju ravnoteže.

 

(5) I jedan i drugi menjaju strane u napadu/odbrani ili samo jedna strana ostaje kao napad ili odbrana; osim za mešanu diviziju gde samo muškarci mogu da napadaju.

 

(6) Takmičari moraju zadržati Zanshin (mentalnu i fizičku pripremljenost) između tehnika pre sledećeg pokreta.

 

(7) Na kraju demonstracije, jedna strana mora demonstrirati Todome tehniku (u mešovitim parovima, samo ženska strana).

 

Napomene:

(a) Todome je dozvoljen bilo gde u okviru demonstracije, ali se takođe traži na samom kraju demonstracije.

(b) U Mešovitoj kategoriji, Todome se zadaje samo sa ženske strane.

4. Bodovanje

 

A. U vreme eliminacije, bodovanje će biti odlučeno na osnovu opšteg utiska Sudija u skladu sa formulom Osnovni Poeni minus Kazneni Poeni.

U vreme finalnog meča, formula za bodovanje će biti Osnovni Poeni plus Poeni Veštine minus Kazneni Poeni.

 

B. Osnovni Poeni se izvode iz tri faktora:

 

– Tehnika

– Pravovremenost/Maai

– Budo aspekt

– Koreografija

 

Kriterijum bodovanja će biti kako sledi:

 

(1) Tehnika:

(a) Glavni demonstratori su bodovani po stepenu ostvarene snage generisane putem dinamike tela i akcije mišića.

 

(b) Glavni demonstratori su bodovani po stepenu uglačanog kontinuiteta kombinacije tehnike.

 

(c) Glavni demostratori su bodovani po stepenu balansa (stav, položaj tela i povezanosti pokreta).

 

(2) Pravovremenost/Ma-ai:

 

(a) Tačnost Pravovremenosti kao što je ustanovljeno Kumite Pravilima Član 1-2-A(2).

 

(b) Ma-ai (delotvorna distanca) – tačnost distance za ispravnu primenu tehnike.

 

(3) Budo aspekt:

 

Stepen borbenog duha Borilačkih Veština koji uključuje stepen emotivne stabilnosti, mentalne koncentracije, Zanshin, i visoki stepen ličnosti (Kurai)

(4) Koreografija

 

Bodovanje zavisi od nivoa sledećeg:

 

(a) Demonstracije principa i tehnika Tradicionalnog Karatea

 

(b) Realizma

 

(c) Glatkoće prenosa sile

 

C. Poeni veštine su odlučeni putem dva faktora:

 

– Majstorstva

– Utiska

 

Kriterijum bodovanja će biti kako sledi:

 

(1) Majstorstvo:

Nivo tehničkih detalja plus razumevanje mentalnih i duhovnih elemenata.

 

(2) Utisak:

 

Ovo se odnosi na nivo utiska koji demnostratori čine na posmatrača kao rezultat i realističnog i delotvornog izvršenja kretnji, i prikaz visokog nivoa tehničke veštine uz gracioznost i duh visokog nivoa.

 

D. Kazneni Poeni će biti oduzeti u sledećim slučajevima:

 

(1) Izostanak tražene tehnike navedene u Članu 1-3.-B.

 

(2) Ili previše ili premalo vremena u zavisnosti od zahtevanog vremena za demonstraciju navedenog u Članu 1-3-A.

 

(3) Oklevanje ili Prekid u Demonstraciji

 

(4) Nije bilo Todomea da kompletira demonstraciju kako je traženo.

 

(5) Tehnika napada greškom potpuno usmerena na protivnika.

(6) Promašen cilj tokom Todomea.

 

(7) Greška u odbrani (promašen blok, itd.)

 

(8) Lak ili srednji kontakt.

Napomena: Vidi Kumite Pravila Član 1-8-D-(1) za definicije kontakta.

Sve presude koje se tiču nivoa kontakta čini Medicinski Sudija.

 

(9) Korišćenje napada prstom u oči.

 

(10) Nepotrebno hvatanje ili ulaženje u klinč od strane odbrane.

 

(11) Početni ofanzivni napad od strane žene osim kontranapada ili
fingiranog napada (lažni)

 

(12) Muškarac koristi Todome u mešovitim divizijama protiv žene.

 

(13) Zaboravio da se nakloni Shu-shinu i protivniku ili na početku ili na
kraju demonstracije (Član 2-4)

 

(14) Kada bilo koji takmičar izađe iz takmičarskog prostora, to rezultuje
Jyo-gaijem (bilo koji deo tela sportiste izlazi van Takmičarskog
Prostora).

 

(15) Nakon kompletiranja En-bua, kada se takmičari naklone Shu-shinu
nalaze se u netačnoj poziciji i/ili okrenuti su u netačnom pravcu (u
odnosu na originalni).

 

E. Standardi bodovanja

(1) Osnovni Poeni (Eliminacija)

 

Primedbe:

Kazneni poeni su kumulativni po kategorijama.

 

F. Uniformno bodovanje

 

Sudije bi trebalo da se sastanu bar dvadeset četiri sata pre turnira da bi se osigurala uniformnost bodovanja i konzistentnost tokom pregleda bar tri meča koja služe za uzor.

 

Ako Sudije ne mogu da se sastanu pre turnira, oni mogu da osiguraju uniformnost zajedno pregledajući bodovanje prvog meča na turniru (pre nego što odrede finalni rezultat).

 

5. Han-soku (Faul)

 

Han-soku će biti proglašen protiv takmičara u sledećim slučajevima. Shu-shinovo označavanje Han-sokua biće držanje ? karte iznad glave.

 

A. Kada postoji zakašnjenje ili zastoj pokretu od pet sekundi ili duže u toku izvođenja demonstracije;

 

B. Kada takmičar(i) govori u toku izvođenja demonstracije;

 

C. Kada takmičar(i) primi sufliranje ili podučavanje od bilo koga u takmičarskom prostoru tokom izvođenja demonstracije;

 

D. Kada takmičar(i) namerno zanemaruje Shu-shinove instrukcije;

 

E. Kada je takmičarevo vladanje neposlušno, nepristojno, ili generalno u neskladu sa uobičajeno prihvaćenim ponašanjem kakvo se očekuje u Takmičarskom Prostoru;

 

F. Teži kontakt;

 

Napomene:

1) Vidi Kumite Pravila Član 1-8-D-(1) za definiciju kontakta. Sve odluke koje se tiču nivoa kontakta čini Medicinski Sudija.

 

2) Han-soku se primenjuje kada je kontakt otkriven u toku ili nakon demonstracije.

Simuliranje ozbiljne povrede u toku demonstracije će usloviti istu kaznu (Han-soku) kao teži kontakt.

 

G. Kada takmičara ozbiljno naruši bilo koje od Takmičarskih Pravila.

 

Napomene:

Termin “takmičar” će se takođe odnositi i na članove tima.

 

6. Kazna i Han-soku

 

Primeniti Kata Pravila Član 1-5.

 

7. Doktorov Prekid

 

Primeniti Kata Pravila Član 1-6.

 

8. Trenerov Protest

 

Primeniti Kata Pravila Član 1-7.

 

9. Eliminacije

 

Primeniti Kata Pravila Član 1-8 (deo koji se odnosi na timove)

 

10. Pomoćnik zapisničara u borilištu

 

Primeniti Kata Pravila Član 1-9 (dodatak: dodati jednog merioca vremena).

 

 

 

Član 2

Takmičenje

1. Odevanje na takmičenju

Primeniti Kata Pravila Član 2 -1.

 

2. Eliminacije i Finalni Mečevi

 

Primeniti Kata Pravila Član 2 – 3 (deo koji se odnosi na timove).

3. Kettei-sen

 

A. Primeniti Kata pravila Član 2 -4, A, B, D koja se odnose na timove.

 

B. U slučaju Kettei-sena, takmičari moraju izvesti istu ili srugačiju koreografiju u odnosu na originalnu.

 

4. Odvijanje Takmičenja

 

Odvijanje takmičenja biće u skladu sa sledećim redosledom:

A. Ceremonija Otvaranja

 

B: Takmičenje

 

(1) Takmičari zauzimaju početne pozicije, naklanjaju se Shu-shinu i jedan drugom, zatim počinju demonstraciju. Takmičari se mogu nakloniti iz stojećeg ili Sei-za položaja.

 

(2) Nakon demonstracije, takmičari se vraćaju na početnu poziciju, naklanjaju se jedan drugom, naklanjaju se Shu-shinu i povlače se iz Takmičarskog Prostora kada im to naredi Shu-shin.

Napomena:

Takmičari koji počnu sa stojećim naklonom moraju i završiti sa stojećim naklonom. Takmičari koji počnu sa naklonom u sedećem položaju moraju završiti sa naklonom u sedećem položaju. Takmičar koji počne sa stojećim naklonom i završi sa naklonom u sedećem položaju (ili obrnuto) dobiće kaznu “nije se naklonio”.

 

(3) Merilac vremena izveštava Shu-shinu dužinu demonstracije u obliku da li je ispod ili iznad vremenskog limita.

 

(4) Shu-shin potvrđuje kazneni poen, i ako je kazna potvrđena, saziva sastanak Sudija u Borilištu da se odluči o kaznenim poenima (procedure – vidi Kata pravila Član 2-7-B-(4)).

 

(5) Nakon što je kazna potvrđena, Sudije u Borilištu će popuniti svoje Formulare za Bodovanje (vidi Dodatak XIII).

 

(6) Zapisničar će prikupiti formulare za bodovanje od svakog Sudije u Borilištu.

(7) Shu-shin će zatim tražiti njihovo pokazivanje bodovanja odsviravši jedan dug zvižduk praćen jednim kratkim, oštrim zviždukom. Sudije u Borilištu će svaki predstaviti svoje bodovanje držeći svoje Bodovne Table iznad glave.

 

(8) Najavljivač će pročitati svaki rezultat naglas počevši od Shu-shina i nastavljajući u smeru kazaljke na satu. Ako rezultat nije dobro pročitan, Shu-shin će zatražiti ispravku od strane Najavljivača. Da bi uputi Sudije u Borilištu da spuste svoje Bodovne Table nakon što su pročitane od strane Najavljivača, Shu-shin će odsvirati jedan kratak zvižduk.

 

(9) Najavljivač će objaviti prosečan rezultat.

 

(10) U slučaju izjednačenog rezultata, održava se Kettei-sen. Sudije u Borilištu odlučuju bez podizanja Bodovnih Tabli.

 

C. Ceremonija Zatvaranja

 

Član 3

Suđenje

1. Oblačenje Sudija

 

Primeniti Kata Pravila Član 3 -1.

 

2. Oprema Sudija

 

Primeniti Kata Pravila Član 3 – 2. Osim što se tiče Formulara za Bodovanje (vidi Dodatak XIII).

 

3. Sudije u Borilištu

 

Primeniti Kata Pravila Član 3 -3.

 

Izuzeci:

 

A. Shu-shin ili dva ili više Fuku-shina označavaju težak kontakt. Shu-shin mora pozvati Medicinskog Sudiju i turnirske Doktore, zatim sazvati Sastanak Sudija u Borilištu da se odluči o kazni baziranoj na izveštaju Medicinskog Sudije.

B. Bodovanje je zasnovano na Članu 1-4-E Standardima Bodovanja.

 

C, Formulari za Bodovanje se koriste iz Dodatka XIII.

 

4. Poveravanje ovlašćenja od strane Šefa Sudija

 

Primeniti Kata Pravila Član 3 – 4.

 

 

 

Član 4

Odvijanje suđenja

Primeniti Kata Pravila Član 4

Član 5

Dodatna Pravila

Primeniti Kata Pravila Član 5

Izuzetak:

Objava Sinhro Kate.

 

V FUKU-GO PRAVILA

Član 1

Opšta pravila

1. Fuku-Go: Definicija

Sinteza Kumitea i Ki-teia (sastavljena forma).

2. Takmičarski Prostor

A. Kumite Mečevi

Korišćenje Kumite Takmičarskog Prostora (vidi Dodatak I).

B. Ki-tei mečevi

Korišćenje pravila Kata Takmičarskog Prostora (Kata Pravila, Član 1-1), treba stvoriti 2 više takmičarske pozicije 1.5 m na levo i desno od trenutne zadnje centralne pozicije i pet sudijskih stolica (vidi Dodatak III).

3. Eliminacije

A. Koristiti Kumite Pravila Član 1-12 ali izbrisati sistem Repasaža (vidi Dodatak VI).

B. Svaka eliminacija se menja između Kumite i Ki-tei takmičenja.

Napomena:

Finalni meč je Kumite;

Polufinalni meč je Ki-tei;

Meč za treće mesto je Kumite.

C. Postavka

Korišćenje Kumite Pravila 1-12-B i C.

Član 2

Takmičenje

1. Kumite mečevi

Koristiti Kumite Pravila kao u individualnim mečevima osim onih koja su ovde precizirana.

Primedbe:

(1) U slučaju izjednačenog rezultata, pobednik je odlučen Kettei-senom.

(2) Koristi se meč od samo jednog seta, ne od tri.

2. Ki-tei takmičenje

A. Ki-tei (Obavezna forma)

Nakon svakog Prvenstvu Sveta u Tradicionalnom karateu, ITKF Tehnički Komitet objavljuje novi Ki-tei koji će se izvoditi na sledećem Prvenstvu Sveta.

B. Pravila

Osim onog što je predviđeno ovim pravilima, koristiti Kata Pravila individualnih mečeva. Izuzetak: kada Sudije u Borilištu, 1 Shu-shin i 4 Fuku-shina čine ukupno 5 Sudija i dva takmičara istovremeno otpočnu demonstracije (vidi Dodatak III za postavljenje Sudija).

C. Odvijanje takmičenja

(1) Ceremonija otvaranja

(2) Takmičenje

(a) Dva takmičara zauzimaju svoje početne pozicije u isto vreme; jedan Aka (crveni) (leva strana je okrenuta prema Main?), jedan Shiro (beli) (desna strana okrenuta prema Main?). Zatim se naklanjaju Shu-shinu, zatim jedan drugome, i ponovo se okreću prema Shu-shinu.

Takmičari Aka strane moraju nositi crvene pojaseve.

(b) Shu-shin označava “Hajime” (počni), i obojica počinju Ki-tei.

(c) Na kraju Ki-tei demonstracije, takmičari, nakon što se naklone jedan drugome i zatim Shu-shinu, će sačekati odluku Sudija sa završne pozicije, okrećući se prema Shu-shinu u Shizen-tai položaju (prirodni stav raširenih nogu).

(d) Shu-shin potvrđuje kaznene poene i, ako je kazna potvrđena, saziva sastanak Sudija u Borilištu da bi se odlučilo o kaznenim poenima (procedure: vidi Kata Pravila Član 2-7-B-(4)).

(e) Nakon što je Han-soku ili kazna potvrđena, Sudije izračunavaju rezultate na Ki-tei Forumularima za Bodovanje.

(f) Nakon što su Uglovne Sudije izračunale finalne rezultate, moraju označiti da li je Aka ili Shiro strana pobednik. Zatim Shu-shin čini jedan dug i jedan lžkratak oštar zvužduk; u isto vreme, Shu-shin i Fuku-shini podižu zastavicu pobedniče strane (Aka ili Shiro).

Napomena: Nerešen meč ne može biti označen; ili Aka ili Shiro moraju biti odabrani.

Shu-shin broji Sudijske Zastavice i odlučuje da li je Aka ili Shiro pobednik većinom glasova. Shu-shin svira u pištaljku i Sudije spuštaju svoje zastavice.

(g) Shu-shin podiže Zastavicu pobednika (Aka ili Shiro) i zatim proglašava pobednika. Takmičari se naklanjaju Shu-shinu, zatim jedan drugom. Oni zatim napuštaju Takmičarski Prostor.

(h) Zapisničar(i) prikuplja Formulare za Bodovanje od Sudija u Borilištu.

(i) Proglašenje pobednika – beleženje

(i) Nakon što je pobednik proglašen od strane Shu-shina, ime pobednika je objavljeno od strane Najavljivača, ali ne i rezultat.

(ii) Na kraju meča, Zapisničar odmah proverava Formulare za Bodovanje Sudija u Borilištu. U slučaju da se formular za bodovanje ne slaže sa Zastavicom Sudije (Aka ili Shiro), javlja grešku Shu-shinu koji zatim proglašava pravog pobednika.

Proglašenje promene pobednikovog imena mora biti načinjeno pre nego što počne sledeća runda.

(3) Ceremonija zatvaranja

D. Sudijska oprema

(1) Pištaljka

(2) Aka i Shiro Zastavice

(3) Službeni Ki-tei Formular za Bodovanje (vidi Dodatak XII)

(4) Pribor za pisanje (olovka ili penkala)

(5) Tabla za pisanje

E. Bodovanje

(1) Koristiti Kata Pravila 1-3-E-(1) i (2) i Osnovne i Poene Veštine zajedno za Bodovanje Kate.

Osim za Standarde Bodovanja koji slede:

(2) Koristiti kaznene poene kako je naznačeno u Kata Pravilima Član 1-3-E-(4) uz sledeće dodatne kaznene poene:

a. Greška u sekvenci, uključujući gubljenje? “Ki-ai”-ja – 0.2 za svaki takav slučaj.

b. Preskakanje tehnike, uključujući i izostanak “Ki-ai”-ja – 0.2 za svaki takav slučaj.

F. Han-soku (rezultuje nedodeljivanjem nijednog boda)

Koristiti Kata Pravila Član 1-4 kako sledi, osim u sledećim dodatim delovima:

Takmičar ne demonstrira Ki-tei.

Sledeća runda takmičenja

Pobednici Ki-teija učestvuju u sledećoj rundi takmičenja Kumitea, zatim se ti takmičari takmiče u Ki-teiju (zamena).

 

Sudijska komisija Savez za  Tradicionalni Karate Srbije

 

 

 

ITKF takmičarska pravila 08/03/2013