Razumevanje principa u kati

shu-ha-ri_01Šu-Ha-Ri  princip  govori da učenik uči imitiranjem (ŠU ) sve dok ne ovlada i počne da razumeva principe (HA ) (Slično je kao kod početnika u slikarstvu kopiranje se koristi dok sam ne postane sposoban da naslika). RI predstavlja  stepen transcedencije  i stvaralaštva.

 

Kata je živ organizam u koji je stopljeno iskustvo generacija učitelja i tako stalno se menjajući ostaje ista u principima.

Mi na početku samo vidimo spoljašnju formu, a vežbanjem nastojimo  da dođemo do principa koji je sadržan u kati. Kroz trening i precizno učenje kanonizovane forme, kroz proučavanje varijacija  dolazimo do sužavanja  i  tako  otkrivamo univerzalne principe.

Tri bitna principa u katama:

 • telo je izvor sile u tehnici,
 • kontinuacija tehnike,
 • tajming tehnike

Ideja je akcija celog tela u svim elementima, svaka akcija potiče iz tela, ruke služe za završavanje akcije započete u telu .

Kao tipove akcije tela, razlikujemo:

 • rotaciju
 • mišićniu ekspanziju-kontrakciju
 • progresiju
 • vibraciju
 • klatno
 • dizanje
 • spuštanje

Razumevanje početnog stava u kati: (hačiđi dači)  u kome je zahtev ostati  miran, opušten, koncentrisan na “tanden” jer protivnici mogu da dolaze iz sva četiri pravca pa gard nije usmeren. U ovom stavu noge nisu savijene u kolenima.

Mnoge Okinavljanske kate su protiv štapa, pa samo blok u mestu ne vredi, jer treba preuzeti kontrolu nad štapom, otuda se često pojavljuje  iskorak i blok otvorenom rukom.

Opšti princip kod  udaraca je zateći protivnika u “kyo” stanju, dakle u kati ne zaustavljati akciju posle bloka, nego uvek treba da usledi a vezana akcija – kontinuacija.

Kad nema dovoljno prostora za pokret ruku, onda se tehnika odbrane ili napada mora izvoditi energičnije telom.

Sasoi waza – fintiranje naglašavanjem pokreta – namerno naglašen  velik pokret.

U napredne principe spada generisanje sile iz sabijanja i ekspanzije mišića tela, posebno značajno je  podvlačenje karlice.

Instruktor mora razumeti borbenu primenu pokreta i principe uvećanja sile. Primer: u Jion kati otvaranje rukama mora biti u smeru pokreta trupa da se sile ne bi potirale, to jest poštovati princip sabiranja sila, pokret otvaranja rukama ide uz pokret guranja telom u istom smeru i zajedno završavaju.

U toku kretanja ne donositi težište iznad stopala oslonske noge, nego negde između pa neće biti  ljuljanja levo desno.  U kretanju naročito  u promeni pravca ne prekidati tok pokreta, jer svakim zastojem se nepotrebno gubi energija započetog pokreta i u nastavku se startuje iz nepovoljnog položaja.

Bez obzira na to da li idemo napred ili bočno, ideja je da težište ide što bliže tom odredišnom pravcu. Usmerenost pažnje, to jest pogleda kod dugih napada mora biti u pravcu kretanja.

Izbacivanje ramena van ravni tela je loša kompenzacija i  signal da telo ne radi na pravi način, najčešče stoga što su  kukovi ukrućeni i ne učestvuju u delu pokreta.

Irimi” je  čest princip u kati i znači ići najkraćim putem pravo napred, sa tim što je na Okinavi to znači pravo-frontalno, a u Japanu (zbog mača) tipično za Vadoryu često bočno-napred .

Vibracija se zasniva na superponiranju više sila radi jačeg  impakta. Dva su tipa vibracija koje srećemo u katama: kružna i usmerena.

Udarni blokovi naglo menjaju pravac napada i vreme kontakta je vrlo kratko, a nagaši blokovi se uključuju u protivnikov pokret i sporije menjaju pravac.

Kyo” nastaje uvek posle bloka, pa treba brz hvat (motka) ili udarac ako je bio napad telom.

Kod blokiranja rukom izvesti “snap”, rotacija podlaktice u trenutku kontakta blokirajuće i napadne ruke.
Kod velikog prostora za pokret blokovi uopšte pa i u u kati, mogu da iskorite  silu koja je direktno u smeru pomeranja tela pa  nema potreba za reverznom rotacijom kukova, međutim  reversnu rotacija je neophodna ako se blok izvodi pri manjjem prostoru za pokret i u  mestu.  Kraj bloka  u oba slučaja je isti i podrazumeva punu kontrakciju i pritisak na pod u kompletno stabilnom stavu.

U treningu značajna je provera udaranjem i povlačenjem od strane instruktora koja  ima za cilj da ukaže da li vežbač razvija kontrakciju i pritisak na pod.  To se otakođe ostvaruje provežbavanjem  elemenata kate sa partnerom koji daje svaki pute za svaki pokret  povratnu informaciju u kvalitetu kontrakcije i stava.

 • Kagi zuki u liniji tela (ne pod pravim uglom zbog veze sa telom)
 • Teišo ima karakterističan je trzaj iz zgloba šake i naročito  vibraciju telom.
 • Kako korporirati silu u pokret ? Smer sile tela mora biti u pravcu napada.
 • Kod zaustavljanja udarca nogom sa đuđi uke potrebno je imati konkavno  kontrahovana leđa  kako bi položaj kukova bio adekvatan za  prijem sile udara.
 • U kati đuđi uke mora biti ili jodan ili gedan ne postji čudan.
 • Teki kata – ura zuki je mala rotacija sa vibracijom, (bez prethodnog obaranja lakta)
 • Druga ruka pri (morote) istosmernom pokretu prenosi akciju tela potpunije.
 • Lakat i leđa su u istoj ravni kod otoši ukea. (Jion) (Heian Sanadan)
 • Pri udaru noge naniže fumikomi deluje silazna sila, pri čemu je savijena noseća noga, i nema kruženja udarnom nogom.
 • Svaka akcija tela počinje iz poda, ruke su kao bič. Akcija tela čini završni pokret ruku efikasnim.
 • Položaj očiju ima uticaj na mišićni tonus, lice pa telo u pravac napada, kada treba da držimo  pogled na stranu učiniti to preko ramena.

Razumevanje borbene primene elemenata u kati je individualan čin i sem određenih sugestija instruktor mora vežbača stimulisati da pronađe sopstvene ideje o primeni pojedinih tehnika i čitavih grupa tehnika. Čak je važno da za jedan isti pokret bude više tumačenja primene, pa kroz napredovanje u vežbanju pratiti adekvatnost varijanti u aplikacijama, a stalno zadržavati kanonizovane kretnje. Za raumevanje okinavljanske osnove kata treba uvesti i motku u trening. Sledeći korak u vežbanju je razumevanje taktičkih principa koji mogu da se prepoznaju u kati. Ponekad je i samo ime kate vodič za razmišljanje. (Kata Empi “Lastavičiji let” ukazuje na taktiku borbe sa naglim promenama vertikalne i horizontalne distance, naglim promenama smera). Napredni  korak u  razumevanje  kate je  poniranje u evoluciju kate preko komparativnog proučavanjem varijanti različitih stilova.

Uvođenje u trening nove kate može početi  tako što se vežbaju elementi bez ikakvog ukazivanja da se radi o elementima  kate,  to su obično komplikovani  pokreti kate koja će kasnije biti predstavljena.  Korisno je u radu sa partnerom proraditi  i taktičk principe sadržane u kati . Tek posle svega ovoga ide lagan prikaz i  sklapanje kate pokret po pokret.

 

KRITERIJUMI VREDNOVANJA ZA IZVEDBU

Takmičenje u katama treba da bude  mnogo više  nego što je  gimnastički test.

 Vrednost osnovnih tehnika

Stepen sile, korporativnosti tela (male akcije koriste telo, čak i kod Unsu udarac ipon ken se izvodi vibracijom tela, kod Hangecu okret prevrtanja dlana prati vučenje telom), procenat upotrebe celokupnog tela i brzina)
ukupan uticaj oko 60%

Primena tehnika

(ritam, kontinuacija ili fluidnost, pravovremenost, (ritam u odnosu na primenu tehnike a ne veštački bez smisla, jer suvišna i namerna dramatizacija mora se smatrati nerazumevanjem)
ukupan uticaj 30%

Ocena aspekta veštine

 1. majstorstvo (načini stepen kontrakcije i dekontrakcije)
 2. impresija (dojam o razumevanju kate) izražajnost
 3.  težina kate
  ukupan uticaj 10%

Šta se smatra nepoželjnim

 1. oklevanje nesigurnost (i kod nepoznatog stila da se to isto videti)
 2. ravnoteža gubitak, pomeranje
 3.  pozicija završavanja

Značaj kata sa stanovišta sportista koji se prevashodno bave kumiteom je višestruk. Jedan od značajnijih uticaja na aerobne sposobnosti može se ostvariti kroz intervalni trening prateći individualni odgovor preko pulsa koga treba održavati oko nivoa od 140 udara u min. Drugi je povećanje mišićne snage i izdržljivosti. Ojačanje specifičnih mišićnih grupa koje samo tu dolaze do izražaja kao i zglobnih veza bez opasnosti od ekscesnih događaja zbog kontrolisanih uslova).

Razumevanje principa u kati 10/03/2013